Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 562827-2023

19/09/2023    S180

Polska-Warszawa: Aparaty ultrasonograficzne

2023/S 180-562827

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 171-537078)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5220002529
Adres pocztowy: ul. Banacha 1a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Socik
E-mail: zp@uckwum.pl
Tel.: +48 22/599-17-05
Faks: +48 22/599-17-04
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uckwum.pl
Adres profilu nabywcy: https://uckwum.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wideogastroskopów ultrasonograficznych EUS wraz z aparatem USG dla UCK WUM, DZPUCK.262.166.2023

Numer referencyjny: DZPUCK.262.166.2023
II.1.2)Główny kod CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wideogastroskopów ultrasonograficznych EUS wraz z aparatem USG dla UCK WUM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz parametrów technicznych.

- w ramach programu i projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pn. „Wsparcie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi” nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 171-537078

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 22/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 16/12/2023
Powinno być:
Data: 20/12/2023
VII.2)Inne dodatkowe informacje: