Diensten - 562932-2020

Submission deadline has been amended by:  578922-2020
23/11/2020    S228

Noorwegen-Trondheim: Diensten in verband met watervervuiling

2020/S 228-562932

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miljødirektoratet
Nationaal identificatienummer: 999 601 391
Postadres: Brattørkaia 15B
Plaats: Trondheim
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 7010
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Gunnar Carl Skotte
E-mail: gunnar.skotte@miljodir.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.miljodirektoratet.no
Adres van het kopersprofiel: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/profile/NO/999601391
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://tilbudsportal.miljodirektoratet.no/Forside/Detaljer?anskaffelseId=281
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tilbudsportal.miljodirektoratet.no/Forside/Detaljer?anskaffelseId=281
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Norwegian Ocean Acidification Monitoring Programme 2021-25

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90733000 Diensten in verband met watervervuiling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The contract is for monitoring ocean acidification in all Norwegian marine areas and in the coastal zone.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90733000 Diensten in verband met watervervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Trondheim.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract is for monitoring ocean acidification in all Norwegian marine areas and in the coastal zone.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 20/01/2021
Einde: 30/06/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option 1: Annual report;

option 2: extra reports;

option 3: collection of pteropod;

option 4: analysis of pteropod;

option 5: continual measurements at station M;

option 6: analysis of water samples from two extra missions on the stretches Oslo towards Kiel and Tromsø-Longyearbyen;

option 7: increased frequency of water column stations in the study areas;

option 8: sample taking at the coral reef by Tisler;

option 9: analysis of sea acidification parameters at several ECO-COAST stations;

option 10: collection of water samples for analysis of micro-plastic;

option 11: water column missions in the North Sea;

option 12: several missions in the existing water column section;

option 13: several continual measuring platforms;

option 14: extra water column stations in the coastal zone;

option 15: extra water samples from the surface;

option 16: field work at station IsG in Isfjorden;

option 17: continuous measurements of coloured dissolved organic matter (cDOM).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the tender documentation.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

The Norwegian Environment Agency.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

The Norwegian Environment Agency.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sør-Trøndelag tingrett
Postadres: Postboks 2317 Torgarden
Plaats: Trondheim
Postcode: 7004
Land: Noorwegen
E-mail: sor-trondelag.tingrett@domstol.no
Internetadres: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/sor-trondelag-tingrett/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/11/2020