Leveringen - 562974-2023

19/09/2023    S180

Duitsland-München: Elektriciteit

2023/S 180-562974

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ausschreibende Stelle: Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis
Postadres: Dreschstraße 8
Plaats: München
NUTS-code: DE2 Bayern
Postcode: 80805
Land: Duitsland
Contactpersoon: Anders, Katrin
E-mail: anders@kubus-mv.de
Telefoon: +49 385/3031253
Fax: +49 3853031255
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kubus-mv.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/7207e605-3872-4026-9c26-28d8a2f469eb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/7207e605-3872-4026-9c26-28d8a2f469eb
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber der Strombündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"

Referentienummer: 2023KA000062
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie für Abnahmestellen der Teilnehmer der Strombündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"; Lieferzeitraum: 2024-2026; Menge: 2024: ca. 63.511.506 kWh; 2025: ca. 63.511.506 kWh; 2026: ca. 47.004.409 kWh

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bayern NAQ RLM

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Abnahmestellen gemäß Leistungsverzeichnis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie für Abnahmestellen der Teilnehmer der Bündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"; Lieferzeitraum: 2024/2025/2026; Menge: 2024: ca. 7.880.979 kWh; 2025: ca. 7.880.979 kWh; 2026: ca. 4.412.027 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bayern NAQ SLP

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Abnahmestellen gemäß Leistungsverzeichnis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie für Abnahmestellen der Teilnehmer der Bündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"; Lieferzeitraum: 2024/2025/2026; Menge: 2024: ca. 7.606.782 kWh; 2025: ca. 7.606.782 kWh; 2026: ca. 3.865.706 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bayern NAQ SB

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Abnahmestellen gemäß Leistungsverzeichnis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie für Abnahmestellen der Teilnehmer der Bündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"; Lieferzeitraum: 2024/2025/2026; Menge: 2024: ca. 1.822.633 kWh; 2025: ca. 1.822.633 kWh; 2026: ca. 1.672.361 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bayern NAQ HS

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Abnahmestellen gemäß Leistungsverzeichnis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie für Abnahmestellen der Teilnehmer der Bündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"; Lieferzeitraum: 2024/2025/2026; Menge: 2024: ca. 1.260.297 kWh; 2025: ca. 1.260.297 kWh; 2026: ca. 293.845 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mittelfranken NAQ MIX

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Abnahmestellen gemäß Leistungsverzeichnis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie für Abnahmestellen der Teilnehmer der Bündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"; Lieferzeitraum: 2024/2025/2026; Menge: 2024: ca. 11.072.095 kWh; 2025: ca. 11.072.095 kWh; 2026: ca. 8.948.796 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oberbayern NAQ MIX 1

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Abnahmestellen gemäß Leistungsverzeichnis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie für Abnahmestellen der Teilnehmer der Bündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"; Lieferzeitraum: 2024/2025/2026; Menge: 2024: ca. 10.716.727 kWh; 2025: ca. 10.716.727 kWh; 2026: ca. 8.559.041 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oberbayern NAQ MIX 2

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Abnahmestellen gemäß Leistungsverzeichnis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie für Abnahmestellen der Teilnehmer der Bündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"; Lieferzeitraum: 2024/2025/2026; Menge: 2024: ca. 9.226.985 kWh; 2025: ca. 9.226.985 kWh; 2026: ca. 7.708.986 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bayern NAQ MIX

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Abnahmestellen gemäß Leistungsverzeichnis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbarer Energie für Abnahmestellen der Teilnehmer der Bündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber"; Lieferzeitraum: 2024/2025/2026; Menge: 2024: ca. 13.925.008 kWh; 2025: ca. 13.925.008 kWh; 2026: ca. 11.543.647 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2024
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nachweis der Eintragungen in dem einschlägigen Berufs- oder Handelsregister des

Niederlassungsmitgliedstaates

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Erklärung zum „allgemeinen“ Jahresumsatz für die letzten 3 Geschäftsjahre,

— Erklärung zum „spezifischen“ Jahresumsatz in dem vom Auftrag abgedeckten Geschäftsbereich für die

letzten 3 Geschäftsjahre.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referenzen über früher ausgeführte, mit dem Auftragsgegenstand vergleichbare, Aufträge in Form einer Liste

der in den letzten höchstens 3 Kalenderjahren erbrachten Leistungen mit Angabe der Beträge in Euro (Auftragswert), der Daten (Anzahl

der Abnahmestellen, Liefermenge/Jahr), des Lieferzeitraums sowie des öffentlichen oder

privaten Auftraggebers,

— Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, werden auch einschlägige Referenzen berücksichtigt,

die mehr als 3 Jahre zurückliegen,

— Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen im Falle der Unterauftragsvergabe zu vergeben

beabsichtigt,

- Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz Absatz 3 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom

08. April 2022.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

- Erklärung gemäß § 128 Abs. 1 GWB (Teil IV der Eigenerklärung für Wirtschaftsteilnehmer)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Siehe Vergabeunterlagen

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/10/2023
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/11/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/10/2023
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Diese Ausschreibung wird ausschließlich elektronisch über "Deutsche-eVergabe" durchgeführt.

IV 2.6) Bindefrist des Angebotes in Tagen: maximal 14 Kalendertage nach Abschluss der elektronischen

Auktion, mithin spätestens der 14.11.2023.

Angaben zu:

- zwingende Ausschlussgründe nach § 123 GWB,

- fakultative Ausschlussgründe nach § 124 GWB.

Der öffentliche Auftraggeber wird zur Bestätigung der Eigenerklärungen eine Abfrage des Wettbewerbsregisters

beim Bundeskartellamt vornehmen. Der öffentliche Auftraggeber kann zur Bestätigung der Eigenerklärungen

weiterhin eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (§ 150a Gewerbeordnung) beim Bundesamt für Justiz

anfordern bzw. anfordern lassen. Von ausländischen Bietern wird ggf. eine gleichwertige Bescheinigung ihres

Herkunftslandes gefordert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern | Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des

Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein

Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, wenn der Zuschlag erfolgt ist, bevor die Vergabekammer den

Auftraggeber über den Antrag auf Nachprüfung informiert hat (§§ 168 Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB).

Die Zuschlagserteilung ist möglich 15 Kalendertage nach Absendung der Bieterinformation nach § 134

Abs. 1 GWB. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist

auf 10 Kalendertage (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information

durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es

nicht an. Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten

Vergabeverstöße 10 Kalendertage nach Kenntnis gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Verstöße

gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum

Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem

Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB). Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in

den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur

Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2023