Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 562979-2019

27/11/2019    S229

Polonia-Tarnów: Servicios de recogida e intercalación de datos

2019/S 229-562979

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Dirección postal: ul. Narutowicza 38
Localidad: Tarnów
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Código postal: 33-100
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Rojek-Mazurkiewicz
Correo electrónico: zamowienia@powiat.tarnow.pl
Teléfono: +48 146883347
Fax: +48 146883367
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat.tarnow.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawę jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 cz. 4 i 5

Número de referencia: ZP.272.13.2019
II.1.2)Código CPV principal
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Wykonanie prac geodezyjnych, w tym przeprowadzenie analizy danych cyfrowych i dokumentacji zgromadzonej w PZGiK, pomiarów terenowych i opracowań kartograficznych związanych z digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB wraz z utworzeniem i dostawą bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu,Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT wraz utworzeniem rejestrów przestrzennych materiałów PZGiK, zgromadzonych w PODGiK w Tarnowie, w odniesieniu do części IV – jednostka ewidencyjna – Ryglice Miasto i cz. V – jednostka ewidencyjna – Radłów Miasto.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 788 617.89 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawę jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 cz. 4

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ryglice Miasto

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres przestrzenny i zakresy prac polegających na wykonaniu digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT5 dla jednostki ewidencyjnej Ryglice Miasto określają warunki techniczne

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP 02.01.04-12-0068/16.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawę jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 cz. 5

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Radłów Miasto

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres przestrzenny i zakresy prac polegających na wykonaniu digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT5 dla jednostki ewidencyjnej Radłów Miasto określają warunki techniczne

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP 02.01.04-12-0068/16.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

W postępowaniu na wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawę jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGIB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 w związku z realizacją projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego” w odniesieniu do jednostki ewidencyjnej Ryglice Miasto i Radłów Miasto w prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta przetargowa.

W związku z powyższym Zamawiający w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Istotne elementy zamówienia podstawowego nie zostały zmienione.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 219-538375

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 4
Denominación:

Wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawę jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 cz. 4 Ryglice Miasto

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
21/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Daniel Jasiurkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: IGEKA Daniel Jasiurkowski
Dirección postal: ul. Jana Pawła II 35 F
Localidad: Stary Sącz
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 33-340
País: Polonia
Correo electrónico: kontakt@igeka.pl
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 414 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Lote nº: 2
Denominación:

Wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawę jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 cz. 5 Radłów Miasto

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
21/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Daniel Jasiurkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: IGEKA Daniel Jasiurkowski
Dirección postal: ul. Jana Pawła II 35 F
Localidad: Stary Sącz
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 33-340
País: Polonia
Correo electrónico: kontakt@igeka.pl
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 373 983.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Termin do wniesienia odwołania:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

c) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określonych w lit. a i b.

2. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019