Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 563010-2023

19/09/2023    S180

Polska-Lublin: Namioty

2023/S 180-563010

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 142-453308)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000173580
Adres pocztowy: ul. Strażacka 7
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-012
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Baran
E-mail: tbaran@kwpsp.lublin.pl
Tel.: +48 815351240
Faks: +48 815329700
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kwpsplublin.bip.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 24 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym z podziałem na części

Numer referencyjny: WL.2371.15.2023
II.1.2)Główny kod CPV
39522530 Namioty
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym z podziałem na części.

W skład każdego zestawu sprzętowego wchodzą następujące elementy:

- namiot pneumatyczny ratowniczy - 1 szt.;

- agregat prądotwórczy - 1 szt.;

- nagrzewnica olejowa powietrza - 1 szt.;

- łóżko polowe - 10 szt.;

- stół polowy - 1 szt.;

- krzesło polowe składane - 10 szt.;

- przenośny zestaw oświetleniowy - 1 szt.;

- przedłużacz elektryczny - 1 szt.;

- rozdzielacz elektryczny - 1 szt.;

- czujnik tlenku węgla - 1 szt.;

- czujnik dymu - 1 szt.;

- gaśnica proszkowa - 1 szt.

- przyczepa lekka dwuosiowa - 1 szt.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1) Część I - Dostawa 12 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym;

2) Część II - Dostawa 12 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Obowiązuje jeden wspólny Opis przedmiotu zamówienia dla obydwu części zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 142-453308

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I, II
Zamiast:
Data: 15/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: I, II
Zamiast:
Data: 13/12/2023
Powinno być:
Data: 20/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I, II
Zamiast:
Data: 15/09/2023
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 22/09/2023
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: