Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 563100-2021

03/11/2021    S213

Danmark-Aalborg: Drift af kantiner

2021/S 213-563100

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314458&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning (se nedenstående URL-adresse for yderligere information)
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314458&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR&target=%2FCtm%2FTendering%2FMessages%2FIndex%2F242971%2F272983
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Uddannelse og forskning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift af kantiner - Aalborg Universitet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55512000 Drift af kantiner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aalborg Universitet har mere end 20.000 studerende og ca. 3.600 månedslønnede ansatte fordelt på tre campusser i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og København.

Aalborg Universitet udbyder driften af universitets i alt 9 kantiner fordelt på de 3 campusser. Der er 6 kantiner i Aalborg, 1 i Esbjerg og 2 i København. Opgaven omfatter produktion og salg af forplejning til studerende og ansatte. Udover drift af kantiner for Aalborg Universitets studerende og ansatte omfatter opgaven levering af mødeforplejning samt servicering ved arrangementer. I leverancen af mad og måltider skal der være fokus på klimavenlighed, anvendelses af økologiske, lokale og bæredygtige råvarer.

Opgaven udbydes samlet i en aftale omfattende driften af alle 9 kantiner for en periode på 8 år.

Som option udbydes drift af cafe og Faculty Club (intern restaurant) på Aalborg Campus.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 169 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55311000 Servering i restauranter med begrænset adgang
55330000 Cafeteriavirksomhed
55511000 Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i henholdsvis Aalborg (6 kantiner), Esbjerg (1 kantine) og København (2 kantiner)

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud. Udbuddet gennemføres med forhandling. Prækvalificerede tilbudsgivere skal minimum afgive et indledende tilbud efterfuldt af minimum en forhandlingsrunde og endeligt tilbud. Ordregiver kan vælge at gennemføre yderlig en forhandlingsrunde (anden forhandlingsrunde).

Udbuddet gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eusupply.com/dsr.asp. Ansøger skal selv tilmelde sig udbuddet og fremsende ansøgning via CTM Systemet. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning til prækvalifikation. Såfremt ansøger ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 169 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ordregiver vil udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet de udelukkelsesgrunde, der er anført i Udbudslovens:

• § 135,

• § 136 og

• § 137, stk. 1 nr. 1 og 2

Ordregiver vil udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren ikke opfylder følgende minimumskrav til egnethed:

Økonomisk og finansiel formåen:

• Omsætningen i seneste afsluttede regnskabsår (gældende ved ansøgningsfrist) skal minimum være DKK 30.000.000,- (eller tilsvarende i anden valuta).

• Egenkapitalen i seneste afsluttede regnskabsår (gældende ved ansøgningsfrist) skal minimum være DKK 3.000.000,- (eller tilsvarende i anden valuta).

Teknisk og faglig formåen:

• Referencelisten skal minimum indeholde 2 referencer, hvor der inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning er udført drift af kantine(r) for offentlige myndigheder og/eller offentligretlige organer med en kontraktsum pr. år på minimum DKK 5 mio.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

A) I forbindelse med indgåelse af leveringsaftale vil der være virksomhedsoverdragelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

B) Ansatte hos Leverandøren og Leverandørens eventuelle underleverandører, under udførelsen af arbejdet for Ordregiver være sikret rettigheder, som ikke er mindre gunstige end dem, der følger af den gældende kollektive overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

C) Leverandøren skal sikre, at 1 årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold m.v.), der anvendes til at opfylde Leveringsaftalen, besættes med en eller flere elever.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tilbuddene vil blive vurderet ud fra tildelingskriteriet ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Det økonomisk meste fordelagtige tilbud bliver identificeret på grundlag af:

• Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

De konkrete kriterier vil komme til at fremgå af udbudsmaterialet.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 02/12/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver foretager en egnethedsvurdering af de indkomne ansøgninger om prækvalifikation, med baggrund i de af ansøger fremsendte oplysninger og erklæringer som angivet nedenfor:

-Udfyldt og underskrevet tro- og love erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af de udelukkelsesgrunde der er anført i Udbudslovens § 135, § 136 og § 137, stk. 1 nr. 1 og 2 - Udbudsbilag A skal anvendes.

-Angivelse af omsætning og egenkapital i senest afsluttede regnskabsår (oplysninger afgivet på tro- og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor) - Udbudsbilag B kan anvendes.

-Referenceliste (op til 5 ref.) over lignende opgaver indenfor drift af kantiner eller tilsvarende relevant virksomhed indeholdende kundenavn, kontraktperiode, kontraktsum pr. år og opgavebeskrivelse - Udbudsbilag C kan anvendes.

Ordregiver vil ved prækvalifikation af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, vælge de 5 ansøgere som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder minimumskravene til egnethed.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse end det planlagte antal, vil der blive foretaget en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier: Referenceliste, som oplyst af ansøger.

Udvælgelsen foretages på baggrund af, i hvor høj grad ansøgers referencer dokumenterer erfaring med lignende opgaver, som den udbudte, jf. bekendtgørelsens pkt. II.1.4). Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. Hvis ansøgeren har oplyst mere end 5 referencer, vil det være de 5 første anførte referencer, der vil indgå i udvælgelsen. Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Særligt for konsortier: Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten.

Hver deltagende virksomhed i sammenslutningen skal afgive oplysninger i henhold til pkt. III.1.4).

Såfremt en af virksomhederne i sammenslutningen befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i, vil sammenslutningen blive udelukket.

For ansøgere som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder at de ved fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation, skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for Leveringsaftalens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Udbudsbilag D skal anvendes.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen skal både ansøger og de(n) støttende enhed(er) afgive oplysninger i henhold til pkt. III.1.4).

Såfremt den støttende enhed befinder sig i en af udelukkelsesgrundene, vil den ikke kunne udgøre støtte for ansøger.

Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen, gælder at de ved fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation, skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser overfor Ordregiver under den udbudte Leveringsaftale. Udbudsbilag E skal anvendes.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

- 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2021