Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 563234-2023

19/09/2023    S180

Duitsland-Heilbad Heiligenstadt: Brandbluswagens

2023/S 180-563234

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle
Postadres: Friedensplatz 8
Plaats: Heilbad Heiligenstadt
NUTS-code: DEG06 Eichsfeld
Postcode: 37308
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabe@kreis-eic.de
Telefoon: +49 3606-650-2052
Fax: +49 3606-650-9035
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kreis-eic.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Einsatzleitwagen (ELW 1)

Referentienummer: L23-0091-32
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung von zwei Einsatzleitwagen (ELW 1) inkl. Aufbau und Beladung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell und feuerwehrtechnischer Sonderausbau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
34144200 Voertuigen voor de hulpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG06 Eichsfeld
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt den Auftrag über die Beschaffung von zwei baugleichen Einsatzleitwagen (ELW 1) nach DIN 14507-2, DIN EN 1846-2, DIN 14502-2 und -3 für den Katastrophenschutz Einsatzzug Retten sowie den Einsatzzug Wasser des Landkreises Eichsfeld zu vergeben. Los 1 beinhaltet die Beschaffung der Fahrgestelle sowie des jeweiligen feuerwehrtechnischen Sonderausbaus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sonstige Kriterien / Weging: 60,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42415320 Uitrusting voor reddingsvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG06 Eichsfeld
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt den Auftrag über die Beschaffung von zwei baugleichen Einsatzleitwagen (ELW 1) nach DIN 14507-2, DIN EN 1846-2, DIN 14502-2 und -3 für den Katastrophenschutz Einsatzzug Retten sowie den Einsatzzug Wasser des Landkreises Eichsfeld zu vergeben. Los 2 beinhaltet die Beschaffung der jeweiligen feuerwehrtechnischen Fahrzeugbeladung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 130-415929
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fahrgestell und feuerwehrtechnischer Sonderausbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wagener Technik GmbH
Postadres: Falderbaumstr. 25
Plaats: Kassel
NUTS-code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
Postcode: 34123
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig
Postadres: Kastanienallee 13
Plaats: Kabelsketal
NUTS-code: DEE0B Saalekreis
Postcode: 06184
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Postadres: Jorge-Semprún-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2023