Dienstleistungen - 563236-2023

19/09/2023    S180

Polen-Olkusz: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 180-563236

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto i Gmina Olkusz
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 276258010
Postanschrift: Rynek1
Ort: Olkusz
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 32-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Komaniecka, Michał Leszczyński , Sławomir Kocjan, Mariola Graczyk
E-Mail: przetarg@umig.olkusz.pl
Telefon: +48 326260215
Fax: +48 326260217
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umig.olkusz.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.platformazakupowa.pl/pn/olkusz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

System gospodarki odpadami komunalnymi – zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Referenznummer der Bekanntmachung: KBZ.271.2.30.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie/utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Olkusza, na terenie nieruchomości będącej własnością Wykonawcy, bądź będącej w jego posiadaniu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90530000 Betrieb einer Mülldeponie
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Olkusz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie/utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Olkusza, na terenie nieruchomości będącej własnością Wykonawcy, bądź będącej w jego posiadaniu. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, będzie miejscem zbiórki i czasowego magazynowania odpadów selektywnie zebranych, zawartych we frakcji odpadów komunalnych, dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe). W GPSZOK znajdować się będzie również punkt ponownego użycia odpadów, oraz będą wydawane właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli posiada:

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów objętych zamówieniem, wydane przez właściwy organ, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

2) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa może ulec zmianie w zakresie określonym w paragrafie 16 i 17 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/10/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/10/2023
Ortszeit: 12:15
Ort:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, POLSKA,

https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Pekao S.A., numer rachunku 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

6. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Olkusz, Rynek1, 32-300 Olkusz,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) termin ważności gwarancji/poręczenia,

5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

II.

Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert

III.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

Przewiduje się udzielenie zamówienia z wolnej ręki (w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego) dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia. Zakres przewidywanego zamówienia polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług (opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia) w okresie max 6 miesięcy. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy i Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczących zamówienia podstawowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, a także Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023