A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 5633-2020

Submission deadline has been amended by:  210907-2020
07/01/2020    S4

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2020/S 004-005633

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita
E-mail: anita.mirko@cerhahempel.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mav.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001542882019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001542882019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szeged-Rendező(bez.)–Röszke Országhatár vasútvonal

Hivatkozási szám: EKR001542882019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

II.1.1) és II.2.1) pont teljes elnevezése / beszerzés tárgya (karakterkorlát okán):

„Vállalkozási szerződés keretében a Szeged-Rendező (bez.)–Röszke Országhatár vasútvonal rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged-Rendező, valamint a 136 sz. vasútvonal 0+00 szelvénye és a 128+25 szelvény között szelvények között

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség:

Tervezési sebesség: Szeged-Rendező („nagyállomás”) – 0+00 – 21+00 hm-ig V=80 km/h, 21+00 – 128+25 hm – Röszke Országhatár V=120 km/h, tengelyterhelés: 225 kN,

— Vasútépítés -egyvágányú (vágánybontás: 15 212 vm, padkaépítés: 1 990 m3, alsóágyazat: 24 300 ttm3, felsőágyazat: 8 800 ttm3, 60-as rendszerű vágányépítés: 12 687 vm, 54-es rendszerű vágányépítés: 1 455 vm, peronépítés: 2 156 m2, kitérőépítés: állomáson 7 csoport),

— Útépítés (közúti-vasúti szintbeni keresztezések építése útépítéssel: 12 db, vasúttal párhuzamos FZKA burkolatú út építése: 8,8 km, vasúttal párhuzamos aszfalt burkolatú út építése: 0,9 km),

— Műtárgyak (átereszek bontása: 7 db., átereszek építése: 6 db., előregyártott tartós gerendahíd bontása: 1 db., közúti felüljáró építése útépítéssel: 1 db., tartóbetétes híd bontása: 1 db., tartóbetétes híd építése: 1 db.),

— Magasépítés (bontás, rekultiváció: 640 m2, üzemi (felvételi) épület felújítása: 294 m2, üzemi (kiszolgáló) épület építése: 38 m2, esőbeálló telepítése: 4 db),

— Felsővezeték építés (50 Hz 25 kV váltakozó áramú rendszer): ⁓18 km hosszban,

— Cserepes sori 132/25 kV-os vontatási transzformátor állomás bővítése, betápláló kábelépítés

— Térvilágítás kiépítése 2 helyszínen,

— Biztosító berendezés (biztosítóberendezések bontása: 5 egység, sorompó berendezés építése: 7 csoport, állomási biztosítóberendezések építése: 2 csoport, vonali biztosítóberendezések építése: 2 csoport, KÖFI távvezérlés építése: 2 egység, ETCS L2 létesítése: 14 vkm),

— Távközlés (fémvezetőjű kábelhálózat építése: 35 552 fm, fény-vezetőszálas kábelhálózat építése: 24 891 fm, helyi kábel hálózat építése: 2934 fm, utastájékoztató és utasításadó rendszer építése: 2 egység),

— Zajárnyékoló fal (Zajárnyékoló fal építése: 735 m2),

— Közművek (különféle közművezetékek kiváltása, bontása építése, védelembe helyezése: 1 egység),

— Szeged KÖFI központ átköltöztetése.

Opciós mennyiség:

— Deltavágány tervezése és kiépítése a 136. sz. és a 140. sz. vasútvonal között (vágánybontás: 55 vm, padkaépítés: 300 m3, alsóágyazat: 2 744 ttm3, felsőágyazat: 1548 ttm2, 60-as rendszerű vágányépítés: 1800 vm, kitérő építés: 4 csoport, a deltavágány létesítése miatt felsővezetéki rendszer kiépítése: 1800 vm, váltófűtés létesítése: 4 csoport, vonali biztosítóberendezés építése: 2 csoport, KÖFI távvezérlés építése: 2 csoport, ETCS L2 létesítése: 1 800 vm, fémvezetőjű kábelhálózat építése: 8 000 m, fény-vezetőszálas kábelhálózat építése: 4 000 m.

Opciós mennyiség:

— Az 5 sz. főút külön szintű közúti felüljáró átépítése.

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amely mennyiségek tájékoztató jellegűek, a kiviteli tervezés során módosulhatnak.

Részajánlattétel nem megengedett, mert (részben) engedélyezési, továbbá kiviteli tervezési és ezt megvalósító kivitelezés részfeladatainak rendszerszintű összehangolása (vö. szabályozási és műszaki organizáció) szükséges. A kivitelezési szakaszban a vonatforgalom minél kisebb zavartatása érdekében az állomási, nyíltvonali pályaépítési feladatok, a biztosítóberendezés telepítési feladatok, valamint a felsővezeték-rendszer kiépítése összehangoltan, egymásra épülve kell, hogy megtörténjen. Az egymáson alapuló munkarészek közül valamelyik elhagyása, vagy ütemterv mentén történő megvalósítása az elkészült részek későbbi részleges vagy teljes bontását tenné szükségessé, a vonatforgalom számára rendelkezésre álló pályakapacitás jelentős csökkenését, emellett a költségek növekedését okozná.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3)M2)A pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli, vasútépítés irányítási szakmai többlettapasztalata projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként, vagy építésvezet / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3)M2)C pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli vasúti állomási biztosítóberendezések építésében és/vagy átalakításában szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban me / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3)M2)D pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) (min 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális mennyiséget lásd a II.2.4) II. pontban.

A lehívással gyakorolható rendelési jogot a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 4 hónapon belül jogosult gyakorolni. Lehívás esetén a Vállalkozó a lehívás tárgyát képező opcionális mennyiséget - a lehívás eltérő rendelkezése hiányában - az alapmennyiség teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.

Az opcionális feladatok lehívásáról Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérőt az opcionális mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli. Az opcionális tételek lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén az ajánlattevő az ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot,

— Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1)

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem M-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontalapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó gazdasági szereplő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdése c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegforduló-nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés és/vagy vágányépítés valamint ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) (6)-(7) és (10) bekezdésében és (5) bekezdésében foglaltak is irányadók.

A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67.§-ban foglaltakra. Az alkalmassági igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdése az irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegforduló-nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés és/vagy vágányépítés valamint ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a nettó 20 000 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő az EEKD IV. rész (alfa)kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott AT-nak az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) legjelentősebb korábbi, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya (vasútépítés és/vagy vágányépítés valamint ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— építési beruházás tárgya,

— építési beruházás mennyisége,

— ellenszolgáltatásból részesülés aránya,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel),

— teljesítés helye,

— sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Irányadó a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr 21. §(2)a), 22.§ (3) bekezdése.

Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ATk által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 11 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek b)).

M2)

Az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozata azon szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(2)b)). Benyújtandók a nevezett szakember által aláírt - az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalat év, hónap bontásban) tartalmazó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezési állási nyilatkozat és végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Már megszerzett jogosultság esetén a képzettség igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető.

AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.

M3)

A Kr. 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen,az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

A) Összesen legalább 10 vágány km egyvágányú* vasútvonal nyíltvonali és/vagy állomási vágányainak építése, és/vagy átépítése, al-és felépítménnyel együtt

B) Legalább 1 db állomáson min. 3 csoport kitérő építése és/vagy cseréje

C) Egyvágányú vagy kétvágányú vagy többvágányú pályahálózaton végzett, 50 Hz 25 kV váltakozó áramú, összesen legalább 12 km villamos felsővezeték építése és/vagy átépítése

D) Legalább 1 darab üzemelés alatt álló állomási biztosítóberendezés átalakítása és/vagy építése

Biztosítóberendezés átalakítása alatt AK legalább egy vágányút módosítását érintő változtatást ért.

A bemutatott referenciákat akkor fogadja el AK, amennyiben azok teljesítése „országos vasútipályahálózat”-on (OVP) történt. AK az OVP fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16. pontja szerinti fogalmat érti.

*A vágányhossz tekintetében 1 km kétvágányú referencia egyenértékű 2 km egyvágányú referenciával.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimum feltételeknek való megfelelést.

M2)

Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal, és legalább 36 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként, vagy építésvezetőként, vagy már megszerzett jogosultság esetén felelős műszaki vezetőként

B) 1 fő szakember felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és releváns szakmai gyakorlattal, és legalább 36 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként-, vagy építésvezetőként-, vagy – már megszerzett jogosultság esetén – felelős műszaki vezetőként.

C) 1 fő szakember, aki rendelkezik – a meglévő biztosítóberendezések átalakításának kivitelezéséhez – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal és vasúti állomási biztosítóberendezések építésében és/vagy átalakításában szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal.

D) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett szakmai gyakorlattal és legalább egy olyan projektben részt vett, amely tartalmazott 25 kV váltakozó áramú villamos felsővezeték építését és/vagy átépítését.

1. Karakterkorlát miatt, lásd folytatás a VI.4.3) pontban.

M3)

Alkalmatlan az AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

A) 1 db vágányszabályozó vasúti géplánc (vágányszabályoz gép, ágyazatrendező gép és vágánystabilizátor) min. 400 vm/óra teljesítménnyel;

B) 1 db kitérő szabályozógép min. 300 kW névleges motorteljesítménnyel;

C) 1 db mobil, villamos ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép.

2. Karakterkorlát miatt, lásd folytatás a VI.4.3. pontban.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Karakterkorlát miatt, a II.2.5) Értékelési szempontok az alábbiakban kerülnek részletesen kifejtésre:

X Minőségi kritérium - Név: / Súlyszám:

1. A felhívás III.1.3)M2)A pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli, vasútépítés irányítási szakmai többlettapasztalata projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként, vagy építésvezetőként, vagy - már megszerzett jogosultság esetén - felelős műszaki vezetőként (hónapban megadva) (min. 0, max. 24 hónap)/Súlyszám: 10

2. A felhívás III.1.3)M2)C pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli vasúti állomási biztosítóberendezések építésében és/vagy átalakításában szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) (min 0, max. 24 hónap)/Súlyszám: 10

3. A felhívás III.1.3)M2)D pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) (min 0, max. 24 hónap)/Súlyszám: 10

X Ár - Súlyszám: 70

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A szerződést bizt köt.:késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási, előleg-visszafizetési biztosíték, jótállás 36 hónap (a Projekt sikeres átvételétől számítva); amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. (különösen 2. kötet) tartalmazza (teljesítési, jótállási bizt. mértéke: nettó ellenszolg. 5 %).

Alkalmazandó a Kbt. 27/A §-a.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az AT, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kif. a 322/2015.(X.30.) K.r.30-32/B.§, a Kbt. 135.§(1)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bek, a TSZ és adott esetben a 272/2014(XI. 5.)K.r. szerint. A finanszírozás tervezett forrásai: Magyar Költségvetés (későbbi EU elszámolhatóság lehetséges).

AK előleget a Kbt. és a 272/2014Kr.1.mell 134/B.1és134/B.2.pontban foglaltak alapján biztosítja. Az előleg a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály szerinti mértékben és feltételekkel igényelhető, tartalékkeret: 10 %

A Kbt. alapján történő előlegnyújtás esetében az előleg mértéke: 20 %, mely igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén: Kbt. 135. §(7)-(8) bek. alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bek. a) szerinti bizt. nyújtása mellett,- vagy bizt.nyújtása nélkül.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/02/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/02/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a KD-t max. 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000,- HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 10200971-21508668-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: A) és B) szakember MV-KÉ; C) és D) szakember: MV-VV.

5. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely az árazott mennyiség-kimutatásból áll.

6. Az ajánlat részeként indikatív műszaki ütemterv benyújtása is elvárt.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.

9. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (2 000 000 000 Ft / év; 1 000 000 000 Ft / káresemény limittel rendelkező felelősségbiztosítási résszel,); (2) tervezési felelősségbiztosítást (1 000 000 000/ év; 1 000 000 000 / káresemény) kötni a KD-ben részletezettek szerint.

10. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

11. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.

12. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

15. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

1. Az M2) C)-D) szakemberek között az átfedés megengedett. Az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat és a „speciális szakmai tapasztalat” között az átfedés megengedett. Továbbá az M2)D szakember esetében a 36 hónapos „speciális szakmai tapasztalaton” belül is bemutatható a „legalább egy olyan projektben részt vett, amely tartalmazott 25 kV váltakozó áramú villamos felsővezeték építését és/vagy átépítését” tartalmazó szakmai tapasztalat is.

„Projektvezető” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására, és aki az építésvezető(k) munkáját irányítja.

„Projektvezető helyettes” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű vagy részleges megvalósulásának az összefogására, és aki az építésvezető(k) munkáját irányítja.

„Építésvezető” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

2. Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bek.).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/01/2020