Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 563376-2019

28/11/2019    S230    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Meervoudige raamovereenkomsten voor diensten volgens het cascadesysteem voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen

2019/S 230-563376

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Postadres: Annankatu 18
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1
Postcode: 00121
Land: Finland
Contactpersoon: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefoon: +358 9686180

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.echa.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5663
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5663
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meervoudige raamovereenkomsten voor diensten volgens het cascadesysteem voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen

Referentienummer: ECHA/2019/359
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor diensten volgens het cascadesysteem met verschillende dienstverleners voor de levering van uitzenddiensten voor ECHA om de taken uit te voeren die overeenstemmen met de in het bestek vermelde profielen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van het ECHA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het sluiten van meervoudige kaderovereenkomsten voor diensten volgens het cascadesysteem met ten minste 2 dienstverleners voor het verlenen van uitzenddiensten voor het Agentschap in Helsinki.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de raamovereenkomsten bedraagt 2 jaar. De raamovereenkomsten kunnen tweemaal met telkens 1 jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op grond van punt 11, lid 1, onder e, en punt 11, lid 4 van de gemeenschappelijke bepaling in bijlage I bij het Financieel Reglement, behoudt het ECHA zich de mogelijkheid voor om een onderhandelingsprocedure op te starten met de contractant die is geselecteerd naar aanleiding van onderhavige oproep tot inschrijving, voor de verlening van nieuwe diensten bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten tijdens de 3 jaar na de ondertekening van de initiële overeenkomst.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 198-480113
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/01/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Inschrijvingen worden openbaar geopend in de gebouwen van ECHA, Telakkaranta, Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, FINLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers en deelnemers aan deze aanbestedingsprocedure worden ervan in kennis gesteld dat, met het oog op de bescherming van de financiële belangen van de Unie, hun persoonsgegevens aan interne auditdiensten, de Europese Rekenkamer, de instantie voor financiële onregelmatigheden of het Europees Bureau voor fraudebestrijding (hierna „OLAF” genoemd) kunnen worden doorgegeven. De aanbestedende dienst en het OLAF kunnen ook de tenuitvoerlegging van de opdracht die voortvloeit uit deze aanbestedingsprocedure controleren of eisen dat er hieromtrent een audit wordt uitgevoerd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L -2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1). Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep. Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de instantie vermeld in VI.4.1).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Postadres: Annankatu 18
Plaats: Helsinki
Postcode: 00121
Land: Finland
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefoon: +358 9686180

Internetadres: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/procurement

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2019