Lieferungen - 563393-2023

19/09/2023    S180

Polen-Stalowa Wola: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 180-563393

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Nationale Identifikationsnummer: 8652572459
Postanschrift: Al. Jana Pawła II 25 A
Ort: Stalowa Wola
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Postleitzahl: 37-450
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Zielińska
E-Mail: zp@stalowawola.pl
Telefon: +48 158194748
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.scuw.stalowawola.pl/swc/zamowienia-publiczne
Adresse des Beschafferprofils: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tabletów z akcesoriami na potrzeby projektu

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP – II.271.173.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa tabletów wraz z akcesoriami na potrzeby projektu. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystany przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Stalowej Woli oraz do realizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, organizowanych przez Wydział Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej (SCAL) Urzędu Miasta Stalowej Woli w ramach pracowni nowych technologii i robotyki oraz Laboratorium Miejskiego StaLOVE UrbanLAB.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%) i wdrażanego w ramach Programu Rozwój Lokalny.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 14 005.15 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213200 Tablettcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Stalowa Wola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tablety z akcesoriami – 37 szt.

Lp. Parametry techniczne nie gorsze niż wskazane poniżej:

1. Tablet w kolorze niejaskrawym (np. czarny, szary, granatowy)

2. Ekran dotykowy z rozpoznawaniem wielu punktów dotyku jednocześnie o:

• Przekątnej ekranu – minimum 11,5”,

• Rozdzielczości ekranu – minimum 2000x1200

• Jasności matrycy/ekranu - minimum 400 nit

• Formacie ekranu - 16:10

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 14 005.15 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca winien wykonać zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. minimum:

1 umowę na dostawę sprzętu odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia na kwotę min. 20 000,00 zł w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy – w tym terminie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje taką umowę.

b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

c) W zakresie dysponowania sprzętem, wykonawca winien dysponować:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

d) W zakresie potencjału technicznego, wykonawca winien dysponować:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/10/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/10/2023
Ortszeit: 12:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Oferty należy składać do dnia 16.10.2023 r. do godziny 12:00.

2. Oferty zostaną otwarte dnia 16.10.2023 r. o godzinie 12:30 w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy e-zamówienia.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

ROZDZIAŁ VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ ORAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej:

1) formularz ofertowy;

2) Pomocniczy formularz ofertowy – załącznik nr 3

2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej:

1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

2) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – na formularzu jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) – składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - załącznik nr 2 do SWZ.

3) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na formularzu jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 2 do SWZ (jeżeli dotyczy).

4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6 do SWZ – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby.

5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – podpisane wspólnie przez Wykonawców - załącznik nr 5 do SWZ.

6) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. - załącznik nr 4 do SWZ.

7) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. - załącznik nr 7 do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urzad Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023