Lieferungen - 563398-2023

19/09/2023    S180

Polen-Rzeszów: Überwachungs- und Sicherheitssysteme und -einrichtungen

2023/S 180-563398

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000514348
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 15
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-959
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@rzeszow.uw.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://rzeszow.uw.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wraz z instalacją 4 szt. automatycznych bramek kontroli granicznej ABC na Lotnicze Przejście Graniczne Rzeszów-Jasionka

Referenznummer der Bekanntmachung: OA-XVI.272.22.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35120000 Überwachungs- und Sicherheitssysteme und -einrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z instalacją 4 szt. automatycznych bramek kontroli granicznej ABC na Lotnicze Przejście Graniczne Rzeszów-Jasionka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunki realizacji zamówienia opisane zostały w SWZ Część A, Część B SWZ – Opis przedmiotu zamówienia / część opisowa i część techniczna oraz Część C - Projektowane postanowienia umowy. 3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej „uPzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Zgodnie z art. 310 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie: a) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 4-9 uPzp, b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) 7. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. w formie: a) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ; b) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa ust. 6 lit. b i c – załącznik nr 2 do SWZ. 8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ. 9. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria – zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ (załącznik nr 7 do SWZ). 10. Szczegółowe informacje dot. podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców, Wykonawców / osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ. 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 13. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp. 15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp. 16. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia po szczegółowe informacje należy sięgnąć do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 872 242.00 PLN / höchstes Angebot: 2 452 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Rzeszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z instalacją 4 szt. automatycznych bramek kontroli granicznej ABC na Lotnicze Przejście Graniczne Rzeszów-Jasionka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa gwarancja / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach prawa opcji Zamawiającemu przysługuje uprawnienie rozszerzenia przedmiotu Umowy o zakup wraz z instalacją 1 sztuki automatycznej bramki kontroli granicznej ABC na Lotnicze Przejście Graniczne „Rzeszów-Jasionka” na następujących warunkach: 1) Rozszerzenie przedmiotu Umowy obejmuje dostawy, usługi i czynności wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-7 oraz ust. 2 Umowy. 2) Realizacja rozszerzonego przedmiotu Umowy w ramach prawa opcji nastąpi zgodnie z opisem przedmiotu Umowy (OPZ) i postanowieniami Umowy. 3) Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy 4) Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstawy do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę. 5) Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia opcjonalnego zostanie określone przez Wykonawcę na etapie składania oferty na zamówienie podstawowe. 6) Maksymalna wartość zamówienia opcjonalnego wyniesie nie więcej niż 25% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Części C SWZ - projektowanych postanowień umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 134-424650
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wraz z instalacją 4 szt. automatycznych bramek kontroli granicznej ABC na Lotnicze Przejście Graniczne Rzeszów-Jasionka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 5261029614
Postanschrift: ul. Jutrzenki 116
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-230
Land: Polen
E-Mail: biuro@enigma.com.pl
Telefon: +48 225705710
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 872 480.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 872 242.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków w uPzp, odbywa się przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publ. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej „Systemem”, dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/puwrzeszow 2. Przeglądanie i pobieranie publ. treści dok. postępowania nie wymaga konta, ani logowania do Systemu. 3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym, m.in.: przekazywanie dok., oświadczeń, inf., pytań, wniosków. 4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewn. odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą, mi.n.: przekazywanie wezwań i zawiadomień, inf., odp. na pytania. 5. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. 7. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu nr złożonej oferty. 8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz inf. przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu. 9. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewn. konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewn. Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego. 10. Korzystanie z Systemu możliwe jest na dwa sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących min. wymagań technicznych: 1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego): a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późn. lub Opera ver. 58 i późn., Microsoft Edge ver 18 i późn., Internet Explorer 11 – Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek b) system operacyjny Windows 7 i późniejsze 2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP: a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym. 11. Użycie przez Wykonawcę środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji Regulaminu korzystania z usług Systemu. 12. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. 13. Użytkownikom Zewn. Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dot. korzystania z Systemu, polegające na doradztwie tel. i e-mail na zasadach określonych w Regulaminie. 14. Maks. rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. 15. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dok. elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej oraz innych inf. przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu. 16. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, 17. Informacje nt. kodowania i czasu odbioru danych: 1) Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu, nie jest widoczny/a dla zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dok. elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023