Dienstleistungen - 563427-2023

19/09/2023    S180

Polen-Gorlice: Abholung von Siedlungsabfällen

2023/S 180-563427

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Gorlice
Postanschrift: ul. 11 Listopada 2
Ort: Gorlice
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Sarkowicz
E-Mail: przetargi@gmina.gorlice.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gmina.gorlice.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorlice oraz zorganizowanie stacjonarnego PSZOK w 2024 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: RG.271.18.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Gorlice, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice w 2024 r. oraz zorganizowaniu Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i zapewnienie świadczenia w nim usług przyjmowania odpadów i ich zagospodarowanie od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Usługi w zakresie odbierania oraz przyjmowania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania będą świadczone dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gorlice - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gorlice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice i zagospodarowaniu tych odpadów

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Gorlice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w workach, pojemnikach lub kontenerach na terenach z zabudową jednorodzinną oraz w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy ulicach, placach i z cmentarzy;

2) odbiór gromadzonych w sposób selektywny, następujących rodzajów odpadów:

a) odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbieranych łącznie (w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych),

d) bioodpady stanowiące odpady komunalne

3) odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wyszczególnionych poniżej:

a. odpadów budowlanych i rozbiórkowych

b. zużytych opon

c. odpadów wielkogabarytowych

d. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bez względu na jego stan i kompletność

e. odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, i inne)

f. przeterminowanych leków

4) zagospodarowanie odbieranych z terenu nieruchomości oraz przyjmowanych w PSZOK odpadów komunalnych

2. Szacunkowa ilość ton odpadów komunalnych odbieranych i przyjmowanych w PSZOK w okresie realizacji zamówienia na terenie Gminy wyniesie ok. 3 080,83 Mg (w tym 1 750,00 Mg odpadów o kodzie 20 03 01; 740,00 Mg odpadów papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, 220,00 Mg bioodpadów ; 300,00 Mg odpadów wielkogabarytowych; oraz 70,83 Mg pozostałych odpadów).

3. Odpady są zbierane:

a) od mieszkańców z ok. 5 088 budynków jednorodzinnych,

b) z ok. 197 punktów handlowych wraz z firmami i instytucjami,

c) z ok. 80 sztuk koszy ulicznych,

d) z ok. 10 kontenerów o pojemności 10 m3 stanowiących własność Zamawiającego przeznaczonych do zbiórki odpadów o kodzie 20 03 01 oraz z około 18 szt. pojemników o poj. 7 m3 przeznaczonych do zbiórki zbieranych w sposób selektywny odpadów papieru w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów ze szkła, w tym odpady opakowaniowych ze szkła, odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych.

Zbiórką zostanie objęty teren całej gminy i wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wysokość kary umownej / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Kryterium ekologiczne - norma emisji spalin / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Uzyskanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu opadów komunalnych / Gewichtung: 30,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia tj.: Wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Gorlice) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z Wykonawców występujących wspólnie który faktycznie, realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia

dokumentu:

— zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Gorlice)

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż

200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia

dokumentu:

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wydaną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że

- Posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu należycie co najmniej 1 usługi wywozu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 3000 Mg w ramach tego zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

W przypadku podania ilości wywiezionych odpadów komunalnych w m3 zostanie zastosowany następujący przelicznik: 1 m3 = 0,3 Mg.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:

- 3 pojazdami specjalistycznymi – śmieciarki samozaładowcze z funkcją kompaktującą obudowane tzw. bezpylne (w tym jedną śmieciarką o dopuszczalnej masie całkowitej do 5000 kg;),

1 samochodem - bramowcem,

1 samochodem skrzyniowym,

1 samochodem dostawczym

- umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w typach pojemników wymienionych w pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz odpadów gromadzonych selektywnie określonych w pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- dysponowaniem kontenerem o pojemności 7 m3 na odpady budowlane i rozbiórkowe;

- dysponowaniem bazą magazynowo-transportową, spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia

dokumentu:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy oraz zakres istotnych zmian umowy określa wzór umowy stanowiący zał. nr 3 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/10/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/10/2023
Ortszeit: 09:05
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Wrzesień-listopad 2024 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wydaną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt.1 lit. a, c

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa izba odwoławcza
Postanschrift: u. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 4587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. W przypadkach wskazanych w art. 513 ust 1 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023