Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 563427-2023

19/09/2023    S180

Polska-Gorlice: Usługi wywozu odpadów

2023/S 180-563427

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gorlice
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 2
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Sarkowicz
E-mail: przetargi@gmina.gorlice.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.gorlice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorlice oraz zorganizowanie stacjonarnego PSZOK w 2024 r.

Numer referencyjny: RG.271.18.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Gorlice, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice w 2024 r. oraz zorganizowaniu Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i zapewnienie świadczenia w nim usług przyjmowania odpadów i ich zagospodarowanie od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Usługi w zakresie odbierania oraz przyjmowania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania będą świadczone dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gorlice - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gorlice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice i zagospodarowaniu tych odpadów

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Gorlice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w workach, pojemnikach lub kontenerach na terenach z zabudową jednorodzinną oraz w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy ulicach, placach i z cmentarzy;

2) odbiór gromadzonych w sposób selektywny, następujących rodzajów odpadów:

a) odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbieranych łącznie (w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych),

d) bioodpady stanowiące odpady komunalne

3) odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wyszczególnionych poniżej:

a. odpadów budowlanych i rozbiórkowych

b. zużytych opon

c. odpadów wielkogabarytowych

d. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bez względu na jego stan i kompletność

e. odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, i inne)

f. przeterminowanych leków

4) zagospodarowanie odbieranych z terenu nieruchomości oraz przyjmowanych w PSZOK odpadów komunalnych

2. Szacunkowa ilość ton odpadów komunalnych odbieranych i przyjmowanych w PSZOK w okresie realizacji zamówienia na terenie Gminy wyniesie ok. 3 080,83 Mg (w tym 1 750,00 Mg odpadów o kodzie 20 03 01; 740,00 Mg odpadów papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, 220,00 Mg bioodpadów ; 300,00 Mg odpadów wielkogabarytowych; oraz 70,83 Mg pozostałych odpadów).

3. Odpady są zbierane:

a) od mieszkańców z ok. 5 088 budynków jednorodzinnych,

b) z ok. 197 punktów handlowych wraz z firmami i instytucjami,

c) z ok. 80 sztuk koszy ulicznych,

d) z ok. 10 kontenerów o pojemności 10 m3 stanowiących własność Zamawiającego przeznaczonych do zbiórki odpadów o kodzie 20 03 01 oraz z około 18 szt. pojemników o poj. 7 m3 przeznaczonych do zbiórki zbieranych w sposób selektywny odpadów papieru w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów ze szkła, w tym odpady opakowaniowych ze szkła, odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych.

Zbiórką zostanie objęty teren całej gminy i wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej / Waga: 5,00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium ekologiczne - norma emisji spalin / Waga: 5,00
Kryterium jakości - Nazwa: Uzyskanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu opadów komunalnych / Waga: 30,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia tj.: Wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Gorlice) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z Wykonawców występujących wspólnie który faktycznie, realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia

dokumentu:

— zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Gorlice)

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż

200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia

dokumentu:

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wydaną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że

- Posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu należycie co najmniej 1 usługi wywozu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 3000 Mg w ramach tego zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

W przypadku podania ilości wywiezionych odpadów komunalnych w m3 zostanie zastosowany następujący przelicznik: 1 m3 = 0,3 Mg.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:

- 3 pojazdami specjalistycznymi – śmieciarki samozaładowcze z funkcją kompaktującą obudowane tzw. bezpylne (w tym jedną śmieciarką o dopuszczalnej masie całkowitej do 5000 kg;),

1 samochodem - bramowcem,

1 samochodem skrzyniowym,

1 samochodem dostawczym

- umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w typach pojemników wymienionych w pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz odpadów gromadzonych selektywnie określonych w pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- dysponowaniem kontenerem o pojemności 7 m3 na odpady budowlane i rozbiórkowe;

- dysponowaniem bazą magazynowo-transportową, spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia

dokumentu:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz zakres istotnych zmian umowy określa wzór umowy stanowiący zał. nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2023
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień-listopad 2024 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wydaną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt.1 lit. a, c

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa izba odwoławcza
Adres pocztowy: u. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. W przypadkach wskazanych w art. 513 ust 1 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2023