Lieferungen - 563542-2022

14/10/2022    S199

България-София: Касети с тонер

2022/S 199-563542

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. Г. С. РАКОВСКИ №.102
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Русалина Хаджииванова
Електронна поща: r.hadzhiivanova@minfin.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.minfin.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15941
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерството на финансите

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерство на финансите.  Съгласно правилата на раздел VIII от сключеното Рамково споразумение № СПОР-1/14.03.2022 г., покани са отправени до тримата рамкови изпълнители, придружени със списъци с артикули, предлагани от съответните изпълнители на най-ниски цени.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 900.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на артикули, описани като прогнозен брой и вид в приложение към изпратената до изпълнителя покана.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 199-518386
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 61163
Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерството на финансите

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/10/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: РОЕЛ-98 ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. "Христо Смирненски" № 53
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1164
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 900.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 900.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

В т. V.2.2 е посочено, че е получена една оферта, доколкото за определяне на изпълнител за доставка на конкретните тонери с марка Лексмарк е изпратена отделна покана (изх. № 26-00-462/13.06.22 г.) до Роел-98 ООД, при спазване на реда по чл. 22 от РС № СПОР-1/14.03.2022 г. и са получени документи за сключване на договор от конкретния изпълнител. За другите необходими артикули с марката Лексмарк са изпратени покани до останалите изпълнители по РС, съобразно установения с РС ред и са получени документи от тях.

В т. V.2.4 е посочена стойността за артикулите, за доставката на които е изпратена поканата до конкретния изпълнител на РС.

С изпълнителя е сключен договор № ДОГ-70/03.10.2022 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/10/2022