Lieferungen - 563586-2023

19/09/2023    S180

Polen-Bukowina: Personenkraftwagen

2023/S 180-563586

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” w Bukowinie
Nationale Identifikationsnummer: NIP 8411654121
Postanschrift: Bukowina nr 5
Ort: Bukowina
NUTS-Code: PL636 Słupski
Postleitzahl: 84-311
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Keller
E-Mail: sekretariat@szkolabukowina.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szkolabukowina.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bffd71a-51a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bffd71a-51a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w postaci wynajmu pojazdów 9-cio osobowych do przewozu dzieci, w latach szkolnych 2023-2026, z pokryciem kosztów bieżącej eksploatacji

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/PN/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000 Personenkraftwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci wynajmu 3 do 8 pojazdów 9-cio osobowych, przystosowanych do pełnego zabezpieczenia przewozów dzieci, w latach szkolnych 2023-2026, z pokryciem kosztów ich bieżącej eksploatacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 400 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34330000 Ersatzteile für Lastkraftwagen, Lieferwagen und Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” w Bukowinie

84-311 Bukowina nr 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci wynajmu 3 do 8 pojazdów 9-cio osobowych, przystosowanych do pełnego zabezpieczenia przewozów dzieci, w latach szkolnych 2023-2026, z pokryciem kosztów ich bieżącej eksploatacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 400 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/11/2023
Ende: 31/10/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku,

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP a także Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129) oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału

w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.1 IDW: – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.1. a. IDW lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami. Wzór wykazu pojazdów stanowi załącznik nr 5 do IDW.

b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2 PZP.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 07 8324 0001 0000 1948 2000 0010 Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punktach 2.2, 2.3 i 2.4 powyżej wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w punktach 2.2, 2.3 i 2.4 powyżej, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust.1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

4) Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy PZP

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu jeżeli wykaże, że:

a) Posiada potencjał techniczny (minimum 5 pojazdów), który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy: Wykonawca musi wykazać, że będzie stale dysponować pełnosprawnymi pojazdami, które umożliwiają przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich przewożonych dzieci wraz z opiekunami, tj. busami 9-cio osobowymi;

b) Posiada zaplecze techniczne zapewniające bieżącą eksploatację pojazdów, ich serwisowanie (w tym paliwo i inne środki do bieżącej eksploatacji) oraz ciągłość świadczenia usług.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki umowy określone zostały w Części II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do IDW)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/10/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/10/2023
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 PZP, ponieważ składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 PZP.

5. Informację o przedmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 1;

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023