Byggentreprenader - 563596-2019

28/11/2019    S230    Byggentreprenader - Meddelande om tilldelning - Förfaranden under konkurrens 

Sverige-Höganäs: Social omsorg med inkvartering

2019/S 230-563596

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Höganäs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1165
Postadress: Centralgatan 20
Ort: Höganäs
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 263 82
Land: Sverige
Kontaktperson: Joergen Borgström
E-post: joergen.borgstrom@hoganas.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoganas.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Uppförande och drift av nytt särsklit boende i Höganäs kommun II

Referensnummer: 19/29
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Omfattning

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser och syftar till att utse en hyresvärd för detta boende jämte därmed nedan beskrivna transaktioner och åtaganden.

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

Det boende som ska uppföras på fastigheten "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" ska erbjuda Höganäs kommun 60 platser särskilt boende under tio år. Höganäs kommun garanterar köp av dessa platser under tidsperioden.

Efter köp av befintlig fastighet med verksamhet ska antagen anbudsgivare driva den befintliga verksamheten till den tidpunkt då samtliga 60 platser i den nya entreprenaden ianspråktagits (nedan kallad vårdentreprenaden". Pris för vårdentreprenaden i det nyuppförda boendet ska lämnas per plats som vårddygnskostnad inklusive kost. Pris för hyra av bostad i det nyuppförda boendet ska lämnas per lägenhet och dygn. Köpeskillingen för "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47", "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" lämnas som en totalsumma. Dessa prisuppgifter ska lämnas i kommande anbud

Pris som ska lämnas i kommande anbud räknas fram genom formeln ((dygnspris vårdentreprenad x60x365x10)+(dygnshyra bostad x60x365x10)+(dygnshyra gemensamma utrymmen x60x365x10)) - köpeskilling "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47","Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82"

Anbudssökande som kan tillgodose ovanstående behov är välkomna att komma in med ansökan om att få lämna anbud

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
Påskyndat förfarande
Motivering:

Upphandlingen har annonserats i samma form tidigare.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 204-495535
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Höganäs kommun har beslutat att avbryta upphandlingen av anledningen att de uppställda förutsättningarna och villkoren för anbudsgivningen visat sig i onödan begränsa konkurrensen.

De leverantörer som visat intresse har uppmärksammat Höganäs kommun på att, bl.a. genom inkomna frågor, kommunen riskerar att inte komma till avtal med optimala parter om kommunen står kvar vid kravet att endast den som kan söka tillstånd från IVO kan komma i fråga som sökande att få lämna anbud.

En ny upphandling av objektet kommer att annonseras inom kort med justering av de krav som visat sig svåra att möta för merparten av marknadens aktörer.

Intressenterna vid de tidigare inbjudningarna kommer att ha användning av sitt nedlagda arbete även i kommande upphandling.

Ansökningstiden kommer att avpassas så att upprättande av anbudsansökningar för de intressenter som kommunen nu hoppas visar intresse för upphandlingen kan delta.

Höganäs kommun beklagar det inträffade och hoppas på ert fortsatta intresse för deltagande i kommande upphandling.

Visma annons: https://opic.com/id/afacpdkavt

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/11/2019