Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 563689-2021

Submission deadline has been amended by:  651803-2021
05/11/2021    S215

Luxemburg-Luxemburg: Tekniskt stöd för utformning av insatser för det offentliga rummet som är förbundet genom gångvägar inom Wadi Musa och Petra Archaeological Park

2021/S 215-563689

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org/en/about/procurement
Upphandlarprofil: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010631001
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8319
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt stöd för utformning av insatser för det offentliga rummet som är förbundet genom gångvägar inom Wadi Musa och Petra Archaeological Park

Referensnummer: AA-010631-001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71400000 Stadsplanering och landskapsvård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta tekniska bistånd avser att stödja the Petra Development and Tourism Region Authority i att utforma åtgärder för projektering av det offentliga rum som är förbundet genom gångvägar för fotgängare i Wadi Musa och Petra Archaeological Park. Det tekniska biståndet är uppdelat i tre huvudverksamheter:

1) Rådgivning avseende utformning av offentliga rum,

2) strategisk miljökonsekvensbedömning och en konsekvensbedömning avseende kulturarv/kultur,

3) en affärsplan.

Konsulten ska mobilisera ett erfaret team som är väl insatt i arbete inom Unescos världsarvsplatser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 380 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: JO Jordan
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Konsulten kommer att utföra tjänsterna i Wadi Musa och i Amman (Jordanien).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Samma som ovan.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 380 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 10
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på internetadressen i avsnitt I.3).

Den upphandlande myndigheten kan efter eget gottfinnande förlänga projektets löptid och/eller utöka dess omfattning för att täcka ytterligare tjänster, förutsatt att finansiella medel finns tillgängliga.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Det tekniska biståndet finansieras via Europeiska investeringsbankens initiativ för ekonomisk motståndskraft (ERI) inom ramen för initiativet för finansiering av urbana projekt II (UPFI II)

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 077-195908
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/01/2022
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/01/2022
Lokal tid: 10:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemboorg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/10/2021