Diensten - 563694-2021

05/11/2021    S215

België-Brussel: Levering en update van gegevens voor de secties “invoervereisten” en “interne belastingen” van de Access2Markets-website van de Europese Commissie

2021/S 215-563694

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directoraat-generaal Handel (TRADE), Directorate F - Enforcement, Market Access, SMEs, Legal Affairs, Technology and Security
Postadres: Rue de la Loi 170
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en update van gegevens voor de secties “invoervereisten” en “interne belastingen” van de Access2Markets-website van de Europese Commissie

Referentienummer: TRADE/2021/OP/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling is het verstrekken en updaten van gegevens voor de secties “iinvoervereisten” en “iinterne belastingen” van de Access2Markets-website van de Europese Commissie. De begunstigden van het online portaal zijn voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen (mkb's), maar ook grote bedrijven, bedrijfsorganisaties, kamers van koophandel en agentschappen voor handelsbevordering.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72300000 Uitwerken van gegevens
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
73210000 Advies inzake onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rue de la Loi 170, 1049 Brussels, BELGIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en update van gegevens voor de secties “invoervereisten” en “interne belastingen” van de Access2Markets-website van de Europese Commissie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriteria met betrekking tot kwaliteit zoals vastgelegd in de aanbestedingsstukken / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 126-330063
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Levering en update van gegevens voor de secties “invoervereisten” en “interne belastingen” van de Access2Markets-website van de Europese Commissie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/10/2021