Dienstleistungen - 563710-2023

19/09/2023    S180

Polen-Nowiny: Verwaltung von Müllhalden

2023/S 180-563710

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Nowiny
Postanschrift: ul. Białe Zagłębie 25
Ort: Nowiny
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-052
Land: Polen
E-Mail: przetargi.gkb@nowiny.com.pl
Telefon: +48 413475000
Fax: +48 413475011
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.nowiny.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818126
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny od dnia 1.01.2024r. do 31.12.2024r.

Referenznummer der Bekanntmachung: INO.271.54.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odpadów zebranych podczas jednorazowej zbiórki obwoźnej na terenie Gminy Nowiny. Łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi 3 052 Mg .

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Nowiny.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odpadów zebranych podczas jednorazowej zbiórki obwoźnej na terenie Gminy Nowiny. Łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi 3 052 Mg .

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości 1 170 Mg,

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) w ilości 1 347 Mg,

3) odbiór i zagospodarowanie bioodpadów (odpadów spożywczych, kuchennych i ulegających biodegradacji) w ilości 430 Mg,

4) odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas zbiórki obwoźnej z terenu gminy w okresie wiosennym i jesiennym (teren wszystkich osiedli i sołectw) obejmującej: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów w ilości 105 Mg.

Ilości poszczególnych rodzajów odpadów są podane w sposób szacunkowy w celu wyliczenia przez Wykonawców ceny oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywać się na podstawie rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowiny, tj. z miejscowości.: Bolechowice, Kowala, Kowala Mała, Szewce, Zawada, Wola Murowana, Zgórsko, Zagrody, Trzcianki, Sitkówka, Słowik, Nowiny, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, oraz zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowiny,

- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i w worki do gromadzenia odpadów,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie,

- organizacja i przeprowadzenie dwa razy w trakcie trwania umowy (w okresie wiosennym i jesiennym) zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Nowiny,

- prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego świadczenia,

- w zależności od deklaracji złożonej w Formularzu Ofertowym, przedmiot umowy obejmuje również: mycie i dezynfekcję pojemników na odpady w trakcie trwania umowy, oraz sprzątanie altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej w momencie świadczenia usługi odbioru odpadów, polegające na zamiataniu i zebraniu wszystkich odpadów leżących poza pojemnikami bez względu na przepełnienie pojemników

4. Przedmiot umowy nie obejmuje odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 4 do SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy- Załączniku nr 5 do SWZ. W związku z ograniczoną liczbą znaków Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami określonymi w rozdziałach od I - XXIV SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dezynfekcja („D”) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Sprzątanie ( „S”) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W związku z ograniczona liczba znaków szczegółowe informacje zawarte są w rozdziałach w rozdziałach od I - XXIV SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, na podstawie dokumentów tj.:

a) wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowiny, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) wpisu do rejestru BDO, dokonywanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

c) zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiadanie umów z instalacjami, w tym z instalacjami komunalnymi, na przekazywanie odebranych odpadów zmieszanych oraz posiadanie umów z instalacjami, podmiotami, trudniącymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów selektywnie zebranych (segregowanych),

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. potencjał techniczny wykonawcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia:

a) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Nowiny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

b) pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym co najmniej:

- co najmniej dwoma pojazdami specjalnymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 120 l i 240 l,

- co najmniej czterema pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- co najmniej jednym samochodem do wywozu odpadów z miejsc trudno dostępnych o szerokości dróg do 2,5 m o ładowności do 3,5 Mg,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażonym w HDS,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru i opróżniania pojemników 1100 l,.

Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem telefonu firmy. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takich samych parametrach techniczno-eksploatacyjnych w terminie umożliwiającym odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania dotyczące wartości emisji spalin określone przepisami dla właściwego im roku produkcji.

Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia:

a) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Nowiny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

b) pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym co najmniej:

- co najmniej dwoma pojazdami specjalnymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 120 l i 240 l,

- co najmniej czterema pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- co najmniej jednym samochodem do wywozu odpadów z miejsc trudno dostępnych o szerokości dróg do 2,5 m o ładowności do 3,5 Mg,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażonym w HDS,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru i opróżniania pojemników 1100 l,.

Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem telefonu firmy. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takich samych parametrach techniczno-eksploatacyjnych w terminie umożliwiającym odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania dotyczące wartości emisji spalin określone przepisami dla właściwego im roku produkcji.

Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/10/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/10/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2023 r. o godz. 11.00. Komisja dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818126 poprzez ich odszyfrowanie.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu OFERTA - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1)oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ (dotyczy również w przypadku oferty składanej wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby) 2)oświadczenie dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia z postępowania (dotyczy również w przypadku oferty składanej wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 3 do SWZ 3)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy); 4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stanowiące Załącznik 7 do SWZ, 5) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 6)Pełnomocnictwo – składane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza a) w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - dokument pełnomocnictwa obejmuje swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, b)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - dokument pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. Formularz OFERTA wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 1) – 6) muszą być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 126 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowiny, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b)wpis do rejestru BDO, dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, c) zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiadanie umów z instalacjami, w tym z instalacjami komunalnymi, na przekazywanie odebranych odpadów zmieszanych oraz posiadanie umów z instalacjami, podmiotami, trudniącymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów selektywnie zebranych (segregowanych), 2)Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej potencjału technicznego Wykonawcy: a)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. (Załącznik nr 8 do SWZ) 3)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 Pzp, tj.: a)Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 , 2 i 4 ustawy Pzp . b)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - (Załącznik nr 9 do SWZ) , c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa izba odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-672
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa izba odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-672
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej, na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023