Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 563710-2023

19/09/2023    S180

Polska-Nowiny: Usługi gospodarki odpadami

2023/S 180-563710

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowiny
Adres pocztowy: ul. Białe Zagłębie 25
Miejscowość: Nowiny
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-052
Państwo: Polska
E-mail: przetargi.gkb@nowiny.com.pl
Tel.: +48 413475000
Faks: +48 413475011
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.nowiny.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818126
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny od dnia 1.01.2024r. do 31.12.2024r.

Numer referencyjny: INO.271.54.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odpadów zebranych podczas jednorazowej zbiórki obwoźnej na terenie Gminy Nowiny. Łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi 3 052 Mg .

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nowiny.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odpadów zebranych podczas jednorazowej zbiórki obwoźnej na terenie Gminy Nowiny. Łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi 3 052 Mg .

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości 1 170 Mg,

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) w ilości 1 347 Mg,

3) odbiór i zagospodarowanie bioodpadów (odpadów spożywczych, kuchennych i ulegających biodegradacji) w ilości 430 Mg,

4) odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas zbiórki obwoźnej z terenu gminy w okresie wiosennym i jesiennym (teren wszystkich osiedli i sołectw) obejmującej: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów w ilości 105 Mg.

Ilości poszczególnych rodzajów odpadów są podane w sposób szacunkowy w celu wyliczenia przez Wykonawców ceny oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywać się na podstawie rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowiny, tj. z miejscowości.: Bolechowice, Kowala, Kowala Mała, Szewce, Zawada, Wola Murowana, Zgórsko, Zagrody, Trzcianki, Sitkówka, Słowik, Nowiny, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, oraz zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowiny,

- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i w worki do gromadzenia odpadów,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie,

- organizacja i przeprowadzenie dwa razy w trakcie trwania umowy (w okresie wiosennym i jesiennym) zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Nowiny,

- prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego świadczenia,

- w zależności od deklaracji złożonej w Formularzu Ofertowym, przedmiot umowy obejmuje również: mycie i dezynfekcję pojemników na odpady w trakcie trwania umowy, oraz sprzątanie altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej w momencie świadczenia usługi odbioru odpadów, polegające na zamiataniu i zebraniu wszystkich odpadów leżących poza pojemnikami bez względu na przepełnienie pojemników

4. Przedmiot umowy nie obejmuje odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 4 do SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy- Załączniku nr 5 do SWZ. W związku z ograniczoną liczbą znaków Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami określonymi w rozdziałach od I - XXIV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dezynfekcja („D”) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sprzątanie ( „S”) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W związku z ograniczona liczba znaków szczegółowe informacje zawarte są w rozdziałach w rozdziałach od I - XXIV SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, na podstawie dokumentów tj.:

a) wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowiny, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) wpisu do rejestru BDO, dokonywanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

c) zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiadanie umów z instalacjami, w tym z instalacjami komunalnymi, na przekazywanie odebranych odpadów zmieszanych oraz posiadanie umów z instalacjami, podmiotami, trudniącymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów selektywnie zebranych (segregowanych),

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. potencjał techniczny wykonawcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia:

a) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Nowiny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

b) pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym co najmniej:

- co najmniej dwoma pojazdami specjalnymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 120 l i 240 l,

- co najmniej czterema pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- co najmniej jednym samochodem do wywozu odpadów z miejsc trudno dostępnych o szerokości dróg do 2,5 m o ładowności do 3,5 Mg,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażonym w HDS,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru i opróżniania pojemników 1100 l,.

Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem telefonu firmy. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takich samych parametrach techniczno-eksploatacyjnych w terminie umożliwiającym odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania dotyczące wartości emisji spalin określone przepisami dla właściwego im roku produkcji.

Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia:

a) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Nowiny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

b) pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym co najmniej:

- co najmniej dwoma pojazdami specjalnymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 120 l i 240 l,

- co najmniej czterema pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- co najmniej jednym samochodem do wywozu odpadów z miejsc trudno dostępnych o szerokości dróg do 2,5 m o ładowności do 3,5 Mg,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażonym w HDS,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru i opróżniania pojemników 1100 l,.

Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem telefonu firmy. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takich samych parametrach techniczno-eksploatacyjnych w terminie umożliwiającym odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania dotyczące wartości emisji spalin określone przepisami dla właściwego im roku produkcji.

Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2023 r. o godz. 11.00. Komisja dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818126 poprzez ich odszyfrowanie.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu OFERTA - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1)oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ (dotyczy również w przypadku oferty składanej wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby) 2)oświadczenie dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia z postępowania (dotyczy również w przypadku oferty składanej wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 3 do SWZ 3)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy); 4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stanowiące Załącznik 7 do SWZ, 5) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 6)Pełnomocnictwo – składane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza a) w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - dokument pełnomocnictwa obejmuje swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, b)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - dokument pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. Formularz OFERTA wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 1) – 6) muszą być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 126 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowiny, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b)wpis do rejestru BDO, dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, c) zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiadanie umów z instalacjami, w tym z instalacjami komunalnymi, na przekazywanie odebranych odpadów zmieszanych oraz posiadanie umów z instalacjami, podmiotami, trudniącymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów selektywnie zebranych (segregowanych), 2)Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej potencjału technicznego Wykonawcy: a)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. (Załącznik nr 8 do SWZ) 3)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 Pzp, tj.: a)Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 , 2 i 4 ustawy Pzp . b)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - (Załącznik nr 9 do SWZ) , c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2023