Dienstleistungen - 563754-2023

19/09/2023    S180

Polen-Kobierzyce: Schneeräumung

2023/S 180-563754

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kobierzyce
Nationale Identifikationsnummer: 896-130-80-68
Postanschrift: Al. Pałacowa 1
Ort: Kobierzyce
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 55-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Piwowarski
E-Mail: ppiwowarski@ugk.pl
Telefon: +48 713698162
Fax: +48 713111252
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ugk.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych sprzętem mechanicznym na terenie gminy Kobierzyce.

Referenznummer der Bekanntmachung: RŚZiZP.271.33.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w wielkości ok. 160 km

sprzętem mechanicznym na terenie gminy Kobierzyce.

Szczegółowy opis standardu zimowego utrzymania dróg zawiera Załącznik nr 11 do SWZ. Wykaz dróg gminnych opisany jest w Załączniku nr 12 do SWZ, gdzie:

- drogi oznaczone kolorem zielonym - II standard ZUD,

- pozostałe drogi - III standard ZUD zwiększony o uszorstnienie na odcinkach prostych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Kobierzyce.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w wielkości ok. 160 km

sprzętem mechanicznym na terenie gminy Kobierzyce.

Szczegółowy opis standardu zimowego utrzymania dróg zawiera Załącznik nr 11 do SWZ. Wykaz dróg gminnych opisany jest w Załączniku nr 12 do SWZ, gdzie:

- drogi oznaczone kolorem zielonym - II standard ZUD,

- pozostałe drogi - III standard ZUD zwiększony o uszorstnienie na odcinkach prostych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji (podjęcie pracy sprzętem) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/11/2023
Ende: 31/03/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

c) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:

jedną umowę ciągłego zimowego utrzymania dróg w okresie minimum 3 miesięcy pomiędzy listopadem a marcem, obejmującą kompleksowe utrzymanie dróg publicznych tj. np. krajowych lub wojewódzkich lub powiatowych lub gminnych o długości łącznej min. 150 km i wartości min. 500.000 brutto,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje na potrzeby tego zamówienia co najmniej następującym sprzętem:

- 2 zestawy „ciqgnik + pług” lub 2 pługosyparki jezdniowe, będące pojazdami ciężarowymi, których konstrukcja pozwala na zamontowanie pługa o szerokości roboczej minimum 2,5 metra. Lemiesz pługa wyposażony w końcówkę gumową o równych krawędziach,

- 4 zestawy „ciągnik + pług + rozrzutnik o ładowności 6-7 ton” lub 4 pługosyparki jezdniowe, będące pojazdami ciężarowymi, których konstrukcja pozwala na zamontowanie pługa o szerokości roboczej minimum 2,5 metra. Lemiesz pługa wyposażony w końcówkę gumowa o równych krawędziach oraz rozrzutnika o ładowności 6-7 ton z możliwością regulacji szerokości posypywania jezdni,

- Ładowarka;

Pojazdy używane do realizacji umowy winny być wyposażone w satelitarny system monitorowania pracy sprzętu (GPS) bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz kamery z podglądem na żywo.

Ilość kamer na pojeździe – minimum jedna.

Kamera powinna być zamontowana z tyłu pojazdu tak, aby umożliwiała podgląd na pracę posypywarki/rozrzutnika.

Pogląd na przód pojazdu z kierunkiem na pług i jezdnię.

Rozdzielczość kamer minimum 2,1 Mpx (1920 x 1080) z odświeżaniem 25kl./s Podgląd na żywo.

Zamawiający ma mieć dostęp do aplikacji bądź witryny w której będzie mógł nadzorować poprawność posypywania dróg w czasie rzeczywistym za pomocą kamer (on-line).

oraz

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje na potrzeby tego zamówienia: co najmniej 6 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegóły określa załącznik nr 4 - projekt umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/10/2023
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/10/2023
Ortszeit: 13:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Oceny ofert dokona komisja przetargowa.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

wrzesień 2024 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć usług związanych z przedmiotowym zamówieniem w zakresie usług zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kobierzyce. Zamówienia te winny być opisane w protokole konieczności i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy.

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 23.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

III. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu:

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług;

b) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu;

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

d) przerw w realizacji usług, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

2) istotna zmiana tras zimowego (różnica powyżej 5% w stosunku do pierwotnie zakładanej liczby kilometrów) utrzymania dróg ze względu na:

a) potrzebę utrzymania dodatkowych dróg, nie ujętych w Wykazie dróg gminnych stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

b) prowadzone roboty drogowe, wyznaczone objazdy dróg, zamknięte drogi, zły stan nawierzchni, inne podobne przyczyny;

Szczegóły w projekcie umowy. Brak możliwości opisu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX ustawy Pzp, określające zasady wnoszenia odwołań do KIO oraz skarg do sądu na orzeczenia KIO. Szczegółowe informacje dotyczące odwołań znajdują się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl/kio.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzedu
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzu@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023