Lieferungen - 563951-2023

19/09/2023    S180

Rumänien-București: Baustoffe und Zubehör

2023/S 180-563951

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Penitenciarul Bucuresti Rahova
Nationale Identifikationsnummer: 9941693
Postanschrift: Strada: Alexandria, nr. 240-250
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 051527
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Iulian FUNDEANU
E-Mail: achizitii.prahova@anp.gov.ro
Telefon: +40 214200810
Fax: +40 214203173
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://anp.gov.ro/penitenciarul-bucuresti-rahova/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100170690
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de produse/materiale necesare pentru executarea unor lucrări de investiții de mică amploare, respectiv lucrări de intervenție fără autorizație de construire în cadrul obiectivului “Transformare Magazii alimente în Magazii alimente și ateliere tâmplărie - Penitenciar Rahova”, în regie proprie cu persoane private de libertate

Referenznummer der Bekanntmachung: 9941693_2023_PAAPD1433898
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44100000 Baustoffe und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractantă intenționează să încheie un contract de achiziție publică ce va avea ca obiect furnizarea de produse/materiale necesare pentru realizarea unei investiții de mică amploare, respectiv lucrări de intervenție fără autorizație de construire la obiectivul “Transformare Magazii alimente în Magazii alimente și ateliere tâmplărie - Penitenciar Rahova”, în regie proprie cu persoane private de libertate.

Descrierea produselor/materialelor și cantitățile solicitate se regăsesc în documentul <<ANEXĂ - NECESAR DE PRODUSE/MATERIALE PENTRU EFECTUAREA INVESTIȚIEI DE MICĂ AMPLOARE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE - ”Transformare Magazii alimente în Magazii alimente și ateliere tâmplărie”, PRB 110021 - CANTITĂȚI, VALORI ESTIMATE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE>>, document înregistrat cu nr. 51179 din 05.09.2023.

Durata contractului de achiziție publică va fi de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestuia de către ambele părți.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 243 363.87 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

În contextul elaborării noului plan de acțiune revizuit pentru perioada 2020-2025 în executarea hotărârii – pilot Rezmiveș și alții împotriva României pronunțată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, raportat la demersurile Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru extinderea și modernizarea spațiilor de cazare și având în vedere Legea nr. 169/2017 pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, O.M.J. nr. 2772/C/2017 din 17 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, Penitenciarul București Rahova a identificat posibilitatea inființării de noi locuri de cazare, destinate custodierii de persoane private de libertate repartizate in regimul semideschis de executare.

Pentru realizarea locurilor noi de cazare este necesară realizarea obiectivului de investiție “Transformare Magazii alimente în Magazii alimente și ateliere tâmplărie - Penitenciar Rahova”.

În cadrul Penitenciarului București Rahova au fost realizate locuri de cazare specifice regimului semideschis de executare a pedepsei privative de libertate in cadrul Atelierului de tîmplărie drept urmare atelierul de tâmplărie va fi mutat în pavilionul DEPOZIT ALIMENTE - I+J prb 110021. În spațiile unde urmează a fi mutat atelierul de tâmplărie la momentul actual nu se desfășoară activități sau, după caz, se desfășoară activități reduse, întrucât prezintă următoarele deficiențe:

- depozitul alimente nu este folosit la capacitatea maximă de stocare și producție, prezintă spații libere neutilizate pentru perioade îndelungate, acest fapt contribuind la degradarea în timp a construcției;

- spațiile identificate, destinate depozitării de alimente, nu sunt compartimentate pentru a satisface nevoile funcționale ale unui atelier de tâmplarie ;

- inexistența de grupuri sanitare care să asigure condițiile de igienă corespunzătoare pentru funcționarea atelierului de tâmplărie;

- pavilionul nu este racordat la rețeaua de distribuție a agentului termic;

- degradări, umflături și desprinderi pe mici porțiuni a tencuielii și a finisajelor cu glet/tinci;

- prezența unor desprinderi la nivelul pardoselii-sapă desprinsă;

- inexistența conductelor de alimentare cu apă și a conductelor de scurgere care să deservească grupurile sanitare aferente punctului de lucru relocat;

- corpuri electrice/prize nefuncționale și insuficiente, precum si conductoti electrici vechi, care au depășit durata de folosință și care prezintă pericol de scurtcircuitare si necesită înlocuire.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la:

- relocarea și “Transformare Magazii alimente în Magazii alimente și ateliere tâmplărie în cadrul Penitenciarului București Rahova, ceea ce ar duce la posibilitatea efectuării de mobilier și alte produse;

- creșterea capacității de cazare la nivelul unității;

- respectarea demnității umane și a standardelor minime sanitare și de igienă;

- creșterea duratei de viață a construcției care reprezintă principala componentă a pavilionului;

- respectarea prevederilor O.M.J. nr. 2772/C/2017 din 17 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

CERINȚĂ

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚEI

Se va completa DUAE în conformitate cu prevedrile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

DUAE se va completa prin intermediul facilitatilor acordate de SEAP.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante DOAR OFERTANTULUI CLASAT PE PRIMUL LOC în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc.), VALABILE LA MOMENTUL PREZENTĂRII;

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor grupului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, VALABIL LA MOMENTUL PREZENTĂRII;

4. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166, alin (2), art. 167, alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

5. Alte documente edificatoare - după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/ terțul susținător/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Notă: Având în vedere modificările introduse prin OG nr. 3/2021, referitoare la faptul că, pentru demonstrarea îndeplinirii obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (art. 165 din Legea nr. 98/2016), operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

CERINȚĂ

Ofertanți, terții susținători și subcontractantii trebuie să RESPECTE REGULILE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚEI

Toți participanții la procedura de atribuire vor prezenta o declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, odată cu DUAE – conform FORMULARUL 1 pus la dispoziție de autoritatea contractantă.

Lista cu persoanele din autoritatea contractantă implicate în organizarea, derularea și finalizarea precedurii de atribuire și persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu procedura de atribuire este:

1. BURCU Geo-Bogdan - Director penitenciar,

2. MEDELEȚ Luminița Mihaela - Director adjunct (Intervenție și Asistență psihosocială),

3. STOCHIȚĂ Andreea Cristina - Director adjunct (Economico-Administrativ),

4. MIHALCEA Ionuț Mădălin - Șef Serviciu Logistică,

5. FUNDEANU Ion-Iulian – Șef Serviciu Logistică (BAGR),

6. POPESCU Florin-Valentin – Șef birou (producție),

7. PETRICĂ Ionuț – Înlocuitor responsabil viză CFPP,

8. VANCEA Minodora - Consilier juridic,

9. MARINA Dan Virgiliu – Ofițer logistică,

10. POP Laura Maria - Ofițer achiziții publice,

11. CALOTĂ Ionela Alexandra - Responsabil viză CFPP,

12. MIHALACHE Ionuț - Agent administrativ,

13. RUS Adina - Responsabil economic Sector Cazarmare, AGCh, Informatică și Transmisiuni,

14. VIZITEU Marius Irinel - Tehnician constructor,

15. RĂDUCU Ionela-Eliza - Contabil,

16. MORGOCI Teodora - Agent achiziții publice,

17. CHIȚU Mihaela Codruța – Înlocuitor responsabil economic Sector Hrănire,

18. BUCUR Silviu - Agent administrativ,

19. IVAN Cristian - Agent administrativ,

20. ACSINTE Florin - Ofițer ing. Constructor,

21. CORPODEAN Oana-Mariana - Ofițer asigurare tehnico-materială,

22. STANCU Florentina-Daniela - Responsabil economic Sector GAZ și Medical,

23. MORARU Monalisa-Mihaela - Responsabil economic Sector Hrănire,

24. DERSCARU Andrei-Franco – Agent achiziții publice.

Pentru persoanele juridice străine se vor depune documente echivalente emise în tara de rezidență.

Documentele emise în altă limbă decât limba română, VOR FI INSOȚITE DE TRADUCERE AUTORIZATĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă în temeiul art. 137, alin. (2), lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm la terțului susținator din care să rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subscontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

CERINȚĂ

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanții care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

MODALITATE DE ÎNDEPLINIRE

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, TRADUSE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către OFERTANTUL CLASAT PE LOCUL I ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUĂRII OFERTELOR. În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/10/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/10/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Persoanele desemnate conform Deciziei privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Numărul de zile în care se pot solicita clarificări înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor este de 20 de zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a în a 11-a zi inainte de termenul-limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor având în vedere că, potrivit art. 161 din Legea nr. 98/2016,cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici trebuie să aibă cel puțin 10 zile să își întocmească oferta în conformitate cu cerințele suplimentare introduse prin răspunsul la clarificări/informații suplimentare.

Toate documentele depuse în SEAP se vor semna cu semnătură electronică. Oferta încarcată în SEAP fără semnatură electronică va fi declarată inacceptabilă și descalificată în condițiile art. 137, alin. (2), lit. j) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ofertantul îsi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedura de atribuire. Documentele justificative aferente ce atestă îndeplinirea criteriilor de calificare vor fi prezentate conform Legii nr. 98/2016 de către operatorul economic a cărui ofertă s-a clasat pe primul loc în urma evaluării ofertelor.

Specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini, precum și în anexa acestuia care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații se vor citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea ,,sau echivalent’’.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartimentul juridic din cadrul Penitenciarului București-Rahova
Postanschrift: Șos. Alexandria, nr. 240-250, sector 5
Ort: București
Postleitzahl: 051527
Land: Rumänien
Fax: +40 214203173
Internet-Adresse: https://anp.gov.ro/penitenciarul-bucuresti-rahova/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023