Lieferungen - 563956-2023

19/09/2023    S180

Polen-Lublin: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 180-563956

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postanschrift: Al. Kraśnicka 100
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-718
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Myśliwiec
E-Mail: zamowienia@szpital.lublin.pl
Telefon: +48 817408982
Fax: +48 817408982
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szpital.lublin.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawę zestawów komputerowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

Referenznummer der Bekanntmachung: WSS SP ZOZ DZP 3924.108.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawów komputerowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie w ramach projektu p.n.: „Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”– zgodnie z wyszczególnieniem w formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz z parametrami technicznymi stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 414 656.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Herberta 21 w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawę zestawów komputerowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 125-396435
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawę zestawów komputerowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 11
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 11
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 11
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Grupa E Sp. z o.o.
Ort: Tychy
NUTS-Code: PL22C Tyski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 667 615.67 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 414 656.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie

zamówienia

1. Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo

zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp;

2) w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1;

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

4) odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę

jego wniesienia;

5) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6) jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198 a – 198 g ustawy

Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023