Tjenesteydelser - 564080-2023

19/09/2023    S180

Danmark-København: Forsikringstjenester

2023/S 180-564080

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34208115
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Velling
E-mail: jav@a-r-c.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/206094416.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://a-r-c.dk/
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Bortskaffelse af affald med energiproduktion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af forsikringer - I/S Amager Ressourcecenter (All risks forsikring, bygning, løsøre samt maskinkasko og maskinkaskodriftstab) - Lead -- ANNULLATION

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66510000 Forsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I/S Amager Ressourcecenter ønsker tilbud efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- All risks forsikring, bygning, løsøre samt maskinkasko og maskinkaskodriftstab

Der henvises nærmere til den respektive kravspecifikation i udbudsmaterialet.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af indledende tilbud. Der ydes ikke vederlag til deltagere i forhandlingerne. Forhandlingerne gennemføres online via Teams, og udbudsprocessen omfatter en enkelt forhandlingsfase.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66515000 Skades- eller tabsforsikring
66515200 Tingskadeforsikring
66519000 Forsikring af tekniske anlæg, hjælpetjenester i forbindelse med forsikring, skadesopgørelse, aktuarvirksomhed og administration af bjærgning
66519200 Forsikring af tekniske anlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I/S Amager Ressourcecenter ønsker tilbud efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- All risks forsikring, bygning, løsøre samt maskinkasko og maskinkaskodriftstab

Der henvises nærmere til den respektive kravspecifikation i udbudsmaterialet.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af indledende tilbud. Der ydes ikke vederlag til deltagere i forhandlingerne. Forhandlingerne gennemføres online via Teams, og udbudsprocessen omfatter en enkelt forhandlingsfase.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Supplerende dækninger / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forsikringen kan forlænges jf. pkt. II.2.7.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 131-418369
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Indkøb af forsikringer - I/S Amager Ressourcecenter (All risks forsikring, bygning, løsøre samt maskinkasko og maskinkaskodriftstab) - Lead

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2023