Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 564169-2023

19/09/2023    S180

Nederland-Wageningen: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2023/S 180-564169

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wageningen University & Research
Nationaal identificatienummer: 09215846
Postadres: Droevendaalsesteeg 4
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6708PB
Land: Nederland
Contactpersoon: Henriette Huisinga
E-mail: henriette.huisinga@wur.nl
Telefoon: +31 622283166
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wur.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2415
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs & Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vrijwillige transparantie vooraf: Benchtop Sequencer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Wageningen University & Research (WUR) is voornemens om op basis van Artikel 2.32 lid 1 sub b van de

Aanbestedingswet Illumina BV in te zetten voor de levering van een benchtop sequencer en wil daartoe een ex ante

aankondiging doen conform artikel 4.16 lid 1 juncto 4.17 Aw (aankondiging

van vrijwillige transparantie vooraf).

WUR wil op basis van Artikel 2.32 lid 1 sub b van de Aanbestedingswet af zien van een reguliere Europese

aanbesteding. Marktonderzoek, in de vorm van een marktconsultatie, heeft geresulteerd in de reactie van maar één

partij die voldoet, Illumina BV.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 107 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

de levering van een benchtop sequencer

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Voldoen aan de gestelde eisen zoals vermeld in de ex ante aankondiging van de opdracht / Weging: 100%
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Opdrachtgever heeft behoefte aan een overeenkomst voor de aanschaf van een benchtop sequencer dat WUR

/WFSR in staat stelt Om de toepassing ISO 17025 te accrediteren, De verkregen data te kunnen vergelijken met

beschikbare referentie databases en om als back-up te dienen voor de sequencing faciliteit van WBVR.

De minimale vereisten en nadere uitleg zijn opgenomen in de bijlage 'Motivatie Vrijwillige transparantie vooraf

Benchtop sequencer' van tender T41294 (Mercell source to contract). WUR heeft via onderzoek en een eigen

marktverkenning vastgesteld dat er slechts één partij op de markt is die de gewenste opdracht conform de

eisen kan leveren. Op de ex-ante aankondiging zijn aanmeldingen van andere partijen uitgebeleven.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 115-358012
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1663677
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Illumina Netherlands BV
Nationaal identificatienummer: 17188953
Postadres: Steenoven 19
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: e 5626DK
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 251 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2023