Leveringen - 564255-2018

21/12/2018    S246    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Măgurele: Astronomische en optische instrumenten

2018/S 246-564255

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 216-493430)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Romania
Str. Reactorului nr. 30, județ Ilfov
Măgurele
077125
Roemenië
Contactpersoon: Compartimentul Aprovizionare, Achiziții
Telefoon: +40 374676320
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Fax: +40 374676320
NUTS-code: RO322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eli-np.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Optica de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP

Referentienummer: Cod unic de identificare: 3221234/2018/762P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38630000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Scopul acestei proceduri de atribuire este proiectarea, fabricarea, livrarea, instalarea, testarea unor produse de Optica de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP. Oglinzile de focalizare 1 PW (PWFO) reprezinta un set de 2 oglinzi cu frame-ul lor, monturile de pozitionare compatibile cu vidul, electronica de control, rack(uri) cu protectie electromagnetica, PC-uri si interfata cu utilizatorul, care au rolul de a focaliza fasciculele laser de 1 PW in incinta de interactie. Pentru achizitia lor se va organiza o procedura de licitatie cu scopul design-ului, fabricarii, testarii, livrarii si instalarii pe site-ul ELI-NP.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici interesati vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu pana la 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 216-493430

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 13/12/2018
Te lezen:
Datum: 11/02/2019
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 13/12/2018
Te lezen:
Datum: 11/02/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 13/04/2019
Te lezen:
Datum: 11/06/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Autoritatea contractanta realizeaza modificarile in conformitate cu Anuntul de tip erata nr. EN1005271.