Leveringen - 564271-2020

24/11/2020    S229

Slowakije-Vysoké Tatry: Bestelwagens

2020/S 229-564271

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 202-488029)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Horská záchranná služba
Nationaal identificatienummer: 37879693
Postadres: Horný Smokovec
Plaats: Vysoké Tatry
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Postcode: 062 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Adriana Hrivnáčiková
E-mail: ahrivnacikova@gmail.com
Telefoon: +421 527877736
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hzs.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automobil dodávkového typu

Referentienummer: V2020303
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136000 Bestelwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom tejto zákazky je vo všeobecnosti dodanie 1 ks originál, nového, nepoužitého, nevystavovaného a neopravovaného automobilu, kategórie N1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov), upraveného podľa požiadaviek verejného obstarávateľa spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením, vrátane dodávky na miesto dodania, dodanie príslušnej dokumentácie a služby súvisiace so zabezpečením záručného servisu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-488029

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Dôvod predĺženia lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk: COVID - 19