Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 564309-2019

28/11/2019    S230

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií

2019/S 230-564309

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00166073
Poštová adresa: Župné námestie 13
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 813 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Novák
E-mail: matus.novak@justice.sk
Telefón: +421 288891263
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5647/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI)

Referenčné číslo: 43691/2019/45
II.1.2)Hlavný kód CPV
72222300 Služby informačných technológií
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a údržby Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len IS BAI), ktorá pozostáva z 2 vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory prevádzky IS BAI, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti IS BAI tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS BAI a z ďalšej úpravy, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integruje alebo môže integrovať.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť 2 A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 763 500.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72260000 Služby súvisiace so softvérom
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
72261000 Softvérové podporné služby
72212422 Súbor služieb na vývoj softvéru
72240000 Systémové analýzy a programovanie
72263000 Implementácia softvéru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a údržby Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len IS BAI), ktorá pozostáva z 2 vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory prevádzky IS BAI, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti IS BAI tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS BAI a z ďalšej úpravy, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integruje alebo môže integrovať.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť 2 A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 763 500.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 350 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 15.

2. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO alebo podľa § 152 ods. 1 ZVO, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Bližšie podmienky sú uvedené v časti A.3 súťažných podkladov

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO

§ 35 v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) ZVO

§ 36 v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. h) ZVO

Bližšie podmienky sú uvedeného v časti A.3 súťažných podkladov

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Bližšie podmienky sú uvedeného v časti A.3 súťažných podkladov

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Úspešný uchádzač bude povinný splniť podmienky a predložiť dokumenty uvedené v bode 24.4 súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/01/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/10/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/01/2020
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava, SLOVENSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine /ďalej len Josephine/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

4. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:

Predmet zákazky - systémová a aplikačná podpora Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI) má poskytnúť a zabezpečiť komplexnú službu. Z vyššie uvedeného, praktických i právnych dôvodov vyplýva, že nie je možné takúto zákazku rozdeliť na časti. Nie je možné, aby požadované služby podľa predmetu zakázky zabezpečovali rôzni poskytovatelia služieb, pričom je prevádzkovaný a udržiavaný ako celok aj napriek členeniu do jednotlivých modulov.

Programové moduly, aplikácie a ich funkcionality sa navzájom ovplyvňujú, využívajú spoločné úložiska údajov, správu používateľov, definovanie oprávnení a pod. Pri takto integrovaných systémoch (jeden rozširuje druhý), 1 systém poskytuje funkcionalitu pre druhý systém, objednávateľ nevie garantovať dostupnosť funkcionalít informačného systému ako celku (funkčnosť, softvér a aplikácie, technické zariadenia a sieťová infraštruktúra), ak by sa o informačný systém starali rôzni dodávatelia. Zmena ktorejkoľvek časti systému má za následok zmenu v ďalších častiach systému, preto sa nazerá na celý systém ako na celok, ktorý nie je možné rozdeliť. Uvedené argumenty opisu a charakteristík systému ako celku dovoľujú obstarávateľovi efektívne využitie finančných prostriedkov v prípade poskytovania služieb 1 dodávateľom.

6.Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: Zmluva bude uzavretá na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 17.8 súťažných podkladov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/11/2019