We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Szolgáltatások - 564311-2019

Submission deadline has been amended by:  51899-2020
28/11/2019    S230    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 230-564311

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001345342019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001345342019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolnoki új tehermentesítő út tervezése

Hivatkozási szám: EKR001345342019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Szolnoki új tehermentesítő út létesítésének előkészítése Szandaszőlős elkerüléssel (PST K004.40)”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000
71313400
71322000
71322300
71322500
71323100
71356400
90700000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Szolnoki új tehermentesítő út létesítésének előkészítése Szandaszőlős elkerüléssel” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:

A tervezendő új nyomvonal kezdő szelvénye a Csáklya utca Mártírok útja szintbeni kereszteződésétől indul és a Felső Szandai réten létesítendő, új csomópontokon átvezetve csatlakozik a 4. sz. főúthoz különszintű csomóponton keresztül. Szükséges a 4. sz. főút Szent István Tisza híd – 4.-442. sz. főutak meglévő külön szintű csomópont közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra történő, gyűjtő-elosztó sávos kibővítése is kb. 1 400 m hosszban. A Tiszaliget eddigi egyirányú megközelítésének megszüntetésére szükséges egy 2x1 sávos út kialakítása, amely az új nyomvonalból indulva csatlakozik a meglévő Tiszaligeti sétányhoz. Az előkészítés során biztosítani kell a gyalogos és kerékpáros megközelítését a Tiszaligetnek és a Felső Szandai réten található bevásárlóközpontoknak. A tervezési feladat részét képezi a Szandaszőlős városrész elkerülését biztosító új, kb. 8 km hosszú 2x1 sávos országos közút megtervezése is. A tervezési feladat – a fentebb leírtak figyelembevételével – magában foglalja továbbá a Csáklya úton található szintbeni közúti-vasúti átjáró áttervezését, egy kb. 200 m szerkezeti hosszúságú, Tisza folyón átívelő új közúti híd és egy kb. 650 m szerkezeti hosszúságú új ártéri híd tervezését is.

Külterületi szakasz:

Tervezési sebesség: 90 km/h

Nyomvonali kialakítás: 2x1 sáv

Belterületi szakasz:

Tervezési sebesség: 50 km/h

Nyomvonali kialakítás: 2x1 sáv

Kerékpáros tervezési sebesség: 20 km/h

Gyalogos és kerékpáros közlekedés: kétirányú kerékpáros forgalom és egy irányú gyalogos forgalom

(A lakott területet érintő tervezési sebességgel kapcsolatban egyeztetni szükséges az adott útszakasz üzemeltetőjével és az érintett önkormányzattal.)

Továbbá a kiválasztott megoldás esetében az útépítési és kapcsolódó egyéb szakági engedélyezési tervek – benne az Előzetes Régészeti Dokumentáció I. – elkészítése, jogerős építési engedély megszerzése is a Tervező feladata. A Tervező további feladata a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő műszaki előírások alapján környezeti dokumentáció elkészítése és környezetvédelmi engedély megszerzése. A tervezés során az idegen területek megszerzéséhez szükséges kisajátítási vázrajzok elkészítését, földhivatali és építésügyi hatósági záradékoltatását, területek művelésből való kivonását is el kell végezni. A tervezőnek továbbá minden szükséges vizsgálatot (aszfaltvizsgálatok, geotechnikai vizsgálatok, teherbírás mérés) el kell végeznie a hatályos Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat kizárása:

A műszaki tartalom, a beszerzés jellege nem teszi lehetővé, különös tekintettel a következőkre. A beszerzés tárgya, szintbeni közúti-vasúti átjáró áttervezése, kettő új híd, illetve a kapcsolódó, hosszabb rövidebb útszakaszok és ezekhez csatlakozó szintbeni és különszintű csomópontok tervezése, mely egy önálló, kizárólag együtt funkcionáló egységet képez. Folyt. VI.3. pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1. Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62.§ (3) és (5) bek.-re és a Kbt. 63.§ (3) bek.-re).

Igazolási mód:

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.

Kr.15.§ (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának igazolása érdekében. Kr.15.§ (2) bek. értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 1.§ (3) bek. és (7) bek., valamint 6.§ (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek. szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész α: (alfa) pontjának kitöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P/1. a közbeszerzés tárgya (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) szerinti – áfa nélkül számított – árbevétele az AF feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább a nettó 440 000 000 HUF összeget.

A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész α: (alfa) pontjának kiöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, (6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) legjelentősebb, befejezett referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye

— szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel)

— a referencia igazolás vagy referencia nyilatkozat kiállítójának nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia igazolásból/referencia nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével.

A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmi elemeit a dokumentáció tartalmazza.

A végzettség/képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Amennyiben az adott szakember által ellátott munkakör/feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalom meghatározást tartalmaz, úgy annak minden eleme meg kell jelenjen a szakember által ellátott feladat bemutatása során!

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak – tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, legalább

— min. 1 db min. 130 m szerkezeti hosszúságú vízfolyás feletti, új közúti hídra vonatkozó engedélyezési- és/vagy kiviteli tervének elkészítése tárgyú referenciával,

— legalább 5 km hosszúságú, egybefüggő, új országos közút építésére vonatkozó engedélyezési- és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával

— legalább 1 km hosszúságú, egybefüggő, meglévő országos főút min. 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére vonatkozó engedélyezési- és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával,

— legalább 5 km hosszúságú, egybefüggő, új országos közútra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, mely magába foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magába foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését) és amely tartalmazott tanulmányterv készítést is.

Ugyanaz a referencia valamennyi alkalmassági követelmény igazolására bemutatható, amennyiben azoknak megfelel.

M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

2.1. legalább 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

— részt vett legalább 1 db új országos közútra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány és tanulmányterv elkészítésében, és

— közutak tervezésének projektvezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal bír.

2.2. legalább 1 fő szakember hídszerkezeti tervező pozícióra, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint HT (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

— közutat érintő hídszerkezeti tervezésben legalább 24 hónapos tervezői szakmai tapasztalattal bír,

— továbbá részt vett legalább 1 db, min. 150 m szerkezeti hosszúságú vízfolyás feletti, új közúti hídra vonatkozó engedélyezési tervének és/vagy kiviteli tervének elkészítésében.

2.3. legalább 1 fő szakember, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

— közútra vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv elkészítésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal bír.

2.4. legalább 1 fő szakember környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki:

— a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV-1.1.-1.4. szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik, és

— legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közlekedési létesítmények környezetvédelmi munkarészeinek (környezeti hatástanulmányok és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció) tervezése területén.

2.5. legalább 1 fő szakember természetvédelmi szakértő pozícióra, aki:

— a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZTV-2.1. (élővilág védelem) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik, és legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közlekedési létesítmények környezetvédelmi munkarészeinek (KHT és/vagy EVD) tervezése területén.

A fenti pozíciókra a 2.2 pont tekintetében külön szakember bemutatása szükséges, míg a 2.1, 2.3-2.5 pont tekintetében ugyanaz a szakember is bemutatható.

A Kbt. 65. § (6) bek. irányadó.

További előírások a dokumentációban.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. Korm. r. és 297/2009. Korm. r.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-5 %-a, Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint). Jótállási idő: 36 hónap. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15 %-a). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja. Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF. A szerződés hazai finanszírozású (KKP). A finanszírozás típusa: utófinanszírozás. Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

– Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.

– Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.

– 2017. évi CL. tv.

– 2007. évi CXXVII. tv.

A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.

Részletes információ a Közbesz. dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/01/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/01/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására az EKR rend. 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására az EKR rend. 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Dokumentumok hozzáférhetők a Kbt. 39. § (1) bek. szerint korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Értékelési szempont: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2019/106. sz., 2019.06.04.) Minőségi kritérium 1-3. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00–10,00 között osztja ki. Az 1-3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 290 000 000 HUF/év és 130 000 000 HUF/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. Szerződéskötés feltétele az alábbi jogosultságok megléte:

M/2.2.1.: „KÉ-K” jogosultság

M/2.2.2.: „HT” jogosultság

M/2.2.3.: „KÉ-VA” jogosultság

M/2.2.4.: „SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4.” jogosultság

M/2.2.5.: „SZTV-2.1.” jogosultság

Részletesen a dokumentációban.

5. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

6. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását.

7. Az ajánlat részeként benyújtandó iratok felsorolását és az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

8. IV.2.6) pontban írt 2 hónapos ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 napot jelent. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§ (6) bek.)

10. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

11. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

12. Alvállalkozók: AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

13. AT-nek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

14. 257/2018. (XII. 18.) Korm. r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Kiss Balázs 01037.

15. A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

16. AK „közút” alatt az „Országos közút” és „helyi közút” fogalmakat érti, a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorcium tagként történő teljesítés esetén a konzorcium vezetővel.

AK engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

Környezeti Hatástanulmány (KHT) alatt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének alapján készített Környezeti Hatástanulmányt érti Ajánlatkérő.

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) alatt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének alapján készített Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érti Ajánlatkérő.

Folyt. II.2.14) pontból: Mivel a hidak, illetve a kapcsolódó útszakaszok és csomópontok egymással szoros korrelációban vannak (azok egymásba kapcsolódnak, szerves egységet képeznek) – így az egyik feladatrész megtervezése hatással van a kapcsolódó, tervezendő létesítmények kialakítására.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2019