Lieferungen - 564311-2021

05/11/2021    S215

Česko-Hradec Králové: Drobná zvířata

2021/S 215-564311

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Šimkova 870
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50003
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Hana Hanzlová
E-mail: hanzlovha@lfhk.cuni.cz
Tel.: +420 495816297
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.lfhk.cuni.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.cuni.cz/vz00005180
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.cuni.cz/vz00005180
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

LF HK - Rámcová dohoda na dodávky malých laboratorních zvířat

Spisové číslo: UKLFHK/441123/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
03325000 Drobná zvířata
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou průběžné dodávky laboratorních myší a potkanů a mutantních laboratorních hlodavců včetně balení, přepravy a péče o zvířata během přepravy od oprávněných dodavatelů pokusných zvířat, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Dodávky malých laboratorních zvířat budou realizovány na základě objednávek zadavatele.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 868 835.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1 - Laboratorní hlodavci

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
03325000 Drobná zvířata
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hradec Králové

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 1 zadávacího řízení budou průběžné dodávky laboratorních myší a potkanů včetně balení, přepravy a péče o zvířata během přepravy od oprávněných dodavatelů pokusných zvířat, dokladů a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Dodávky laboratorních hlodavců budou realizovány na základě objednávek zadavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 893 900.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020005

II.2.14)Další informace

reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046; reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441; reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 2 - Mutantní laboratorní hlodavci

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
03325000 Drobná zvířata
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hradec Králové

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 2 zadávacího řízení budou průběžné dodávky mutantních laboratorních hlodavců včetně balení, přepravy a péče o zvířata během přepravy od oprávněných dodavatelů pokusných zvířat, dokladů a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Dodávky mutantních laboratorních hlodavců budou realizovány na základě objednávek zadavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 974 935.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020005

II.2.14)Další informace

reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046; reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441; reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: a) příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnost: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zadavatel požaduje, aby dodavatel podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona předložil doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a to zejména: a) příslušné rozhodnutí o udělení oprávnění k dodávce pokusných zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78

ZZVZ.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/12/2021
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/12/2021
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/11/2021