Lieferungen - 564323-2023

19/09/2023    S180

Polen-Stettin: Kraftfahrzeuge für den Transport von weniger als 10 Personen

2023/S 180-564323

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: 810903040
Postanschrift: ul. Małopolska 47
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 70-515
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Kliman
E-Mail: zzp@sc.policja.gov.pl
Telefon: +48 477811404
Fax: +48 477811477
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816116
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816116
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego nieoznakowanego typu bus 9-osobowy na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZ-2380-113/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34115200 Kraftfahrzeuge für den Transport von weniger als 10 Personen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego nieoznakowanego typu bus 9-osobowy na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

2. Zamawiający przewiduje w ramach umowy możliwość zwiększenia ilości zamawianego pojazdu

w ramach prawa opcji maksymalnie o 1 szt. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnym wykorzystaniu prawa opcji nie później niż do dnia 04.12.2023 r.

3. Zakres, wielkość, ilość oraz szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia zostały określone

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 308 943.08 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

m. Szczecin, Wydziału Transportu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego nieoznakowanego typu bus 9-osobowy na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

2. Zamawiający przewiduje w ramach umowy możliwość zwiększenia ilości zamawianego pojazdu

w ramach prawa opcji maksymalnie o 1 szt. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnym wykorzystaniu prawa opcji nie później niż do dnia 04.12.2023 r.

3. Zakres, wielkość, ilość oraz szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia zostały określone

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

4. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie dla pojazdu oprócz ceny również:

- marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu;

- maksymalnej mocy netto silnika spalinowego (w KW);

- gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów;

- gwarancji na powłokę lakierniczą pojazdu;

- gwarancji na perforację elementów nadwozia pojazdu;

- informacji czy pojazd wyposażony jest przyciemniane szyby przedziału pasażerskiego.

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy w ramach umowy były fabrycznie nowe wyprodukowane

w roku 2023, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, do których nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę autoryzowanych stacji obsługi (nazwa i adres)

dla zaproponowanego pojazdu na terenie Polski – wykaz złożony do oferty, może być sporządzony

przez Wykonawcę jako odrębny dokument.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 5, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.

8. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

9. Główny kod CPV 34115200-8, opis CPV pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

10. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń

(w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach.

Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe

oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w załączniku nr 1

do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Jeżeli wykonawca nie wykaże w ofercie równoważności materiałów, urządzeń (w tym technologii)

oraz nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów dotyczących oceny równoważności określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ, wówczas Zamawiający uzna, że wykonawca nie zaoferował materiałów, urządzeń (w tym technologii) równo

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 308 943.08 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego nieoznakowanego typu bus 9-osobowy na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

2. Zamawiający przewiduje w ramach umowy możliwość zwiększenia ilości zamawianego pojazdu w ramach prawa opcji maksymalnie o 1 szt. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnym wykorzystaniu prawa opcji nie później niż do dnia 04.12.2023 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość zamówienia (bez podatku VAT) określona w sekcji II pkt 2.6 obejmuje:

- wartość zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w wysokości 154 471,54 PLN;

- wartość zamówienia opcjonalnego w wysokości 154 471,54 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 6 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/10/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/12/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/10/2023
Ortszeit: 09:05
Ort:

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816116

- zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

określono w rozdziale XV SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu zostały określone w rozdziale VII pkt 2 oraz rozdziale XI pkt 1-6 oraz rozdziale XIV 1-6 SWZ.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia podmiotowego, o którym mowa w art. 361 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie art. 95 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje wymagania w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

11. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia z postępowania i podmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale VII SWZ.

12. Zamawiający przewiduje przedmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale VI SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający

był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023