Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 564377-2021

05/11/2021    S215

România-Livada: Antiseptice şi dezinfectante

2021/S 215-564377

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SCOALA GIMNAZIALA PETOFI SANDOR
Număr naţional de înregistrare: 17375110
Adresă: Strada: Oasului, nr. 5
Localitate: Livada
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 447180
Țară: România
Persoană de contact: FRANCISC CSAKI
E-mail: sc.petofi.livada@gmail.com
Telefon: +40 0261840007
Fax: +40 0261840408
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://scpetofilivada.ro/despre-noi/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100130457
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie echipamente si consumabile

Număr de referinţă: 17375110/2021/F01
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Activitatile care urmeaza a fi implementate prin proiect, menite sa raspunda nevoilor specifice ale elevilor si copiilor prescolari, cadrelor didactice, personalului auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale „Petofi Sandor” Livada, beneficiari ai investitiilor din fonduri externe nerambursabile : achizitionarea de echipamente de protecţie / dispozitive medicale, în special : măşti de protecţie, dezinfectanţi, aparatură destinată dezinfecţiei şi sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor, covoare dezinfectante, termometre.

Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 071 869.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
33140000 Consumabile medicale
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
33741300 Dezinfectant pentru mâini
38412000 Termometre
39532000 Preşuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ " PETOFI SANDOR" LIVADA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

In cadrul proiectului se vor achizitiona echipamente de protectie/dispozitive medicale (masti de protectie, dezinfectanti, aparatura destinata dezinfectiei si sterilizarii aerului de tipul nebulizatoarelor, termometre, etc), pentru prevenirea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 si desfasurarea in conditii de siguranta sanitara a procesului de invatamant.

Totalul cheltuielilor eligibile in ceea ce priveste echipamente de protectie si dispozitivele medicale este in valoare de 1.071.869,00 lei fara TVA, 1.275.542,11 lei cu TVA.

- Masti de protectie pentru elevi si cadre didactice – in vederea stabilirii cantitatii de masti de protectie s-au luat in calcul numarul de zile an scolar la care vor participa elevii si cadrele didactice si in functie de orarul zilnic al acestora, in acord cu Calendarul Cursurilor anului Scolar 2021-2022.Consumul mastilor s-a bazat pe numarul participantilor la orele de curs (elevi si cadre didactice) , numarul de ore /zi petrecut la scoala ( s-a luat in calcul ca o masca, conform normelor de prevenire a raspandirii virusului,recomandari MEC, se va folosi maxim 2 ore) precum si numarul de zile din luna calendarului scolar. Total masti de protectie – 227.424 bucati.

- Dezinfectant de maini pe baza de biocid 1l, cu pompita – in vederea stabilirii cantitatii de Dezinfectanti de maini s-a luat in calcul numarul de zile la care vor participa elevii si cadrele didactice si in functie de orarul zilnic al acestora, in acord cu Calendarul Cursurilor anului Scolar 2021-2022.Consumul dezinfectantilor de maini s-a bazat pe numarul participantilor la orele de curs (elevi si cadre didactice) , numarul de Sali de curs precum si numarul de zile din luna calendarului scolar. Deasemenea s-a luat in calcul asigurarea de dezinfectanti de maini la grupurile sanitare , precum si la birouri si cancelarie. – Total dezinfectant de maini 1l – 6.696 litri.

- Covoare dezinfectante – se vor achizitiona covoare dezinfectante pentru intrarea in salile de curs , grupuri sanitare , birouri, cancelarie , calculul efectuandu-se in functie de numarul de incaperi. – Total covorase dezinfectante – 87 de bucati.

- Nebulizator dezinfectie aer si spatii interioare , pentru max 1600 m3 – se vor achizitiona pentru fiecare cladire a Scolii Gimnaziale „Petofi sandor” Livada, fiind incluse si cladirile gradinitei , cate un aparat pentru fiecare cladire – un total de 7 nebulizatoare.

- Solutie pentru nebulizator – calculul stabilirii cantitatii de solutie s-a efectuat in functie de suprafetele fiecarei cladiri, fiind incluse toate spatiile ( Sali de curs, grupuri sanitare, cancelarie, birouri, anexe, etc.) in acord cu Calendarul Cursurilor anului Scolar 2021-2022. – Total solutie pentru nebulizatoare : 800 litri.

- Dezinfectant de suprafete pe baza de BIOCID 1 l cu pulverizator – se vor achizitiona dezinfectanti de curatare si igienizare a tuturor suprafetelor din cladirile scolii si gradinitei, calculul stabilirii cantitatii facandu-se pe baza numarului de incaperi, precum si a consumului pentru o saptamana de cursuri. – Total dezinfectant de suprafete Biocid 1l : 2.361 litri.

- Termometre – se vor achizitiona termometre digitale non – contact profesionale pentru fiecare sala de curs in vederea monitorizarii temperaturii corporale a elevilor la intrarea in salile de curs – Total termometre : 47 bucati.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calificarea profesională: Managerul de proiect să aibă studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată cu masterat, absolvite cu diplomă de licență sau de masterat, cu specializarea tehnologia prelucrării produselor/ingineria produselor sau echivalent. Cerința impusă privind experiența profesională: Experiența deținută în poziția de manager de proiect/sau director de proiect/sau coordonator de proiect și/sau adjunct director proiect /sau adjunct manager proiect /sau adjunct, cu rol de coordonator proiect, în cadrul unor contracte similare cu cele ce urmează a le implementa in cadrul viitorului contract. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Prin garanția extinsă a produsului se înțelege garanția comercială, definită în Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora republicată, cu modificările și completările ulterioare, propusă pentru o perioadă mai mare de 60 de luni. Garantia minima pentru nebulizator dezinfecție aer și spații interioare din Caietul de sarcini este de 24 luni. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare a produselor ofertate din cadrul aietului de sarcini (masti, dezinfectant, covor etc.) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 74
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 10
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM 2014-2020 SMIS 148945

II.2.14)Informații suplimentare

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publică este inițiată sub incidenta prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării nerambursabilă prin programul de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară - Protejarea sănătății populației în con... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

- Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător. Încadrarea într-una din situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură.

- Neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, exceptând situaţia prevăzută la alin. (2) cu respectarea prevederilor alin. (3). Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

- Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, după aplicarea prevederilor alin. (7¹).

- Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Szölösi Enikő, Piricsi Arthur, Oancea Tiberius Constatin, Dudas Emilia Maria, Lockli Andrea Maria, Krupa Janos Csongor, Maskulik Levente Mihály, Toth Francisc, Gyenges Szabolcs, Seer Iuliu, Szabo Henrietta, Vaida Sebastian, Eles Elisabeta.

Comisia de evaluare (inclusiv membrii de rezerva): MANAGER PROIECT - MASKULIK LEVENTE MIHALY, RESPONSABIL TEHNIC ACHIZITII - TOTH FRANCISC, RESPONSABIL FINANCIAR - SZELMENCZI VALERIA, SECRETAR ECHIPA DE PROIECT - POPTILE PAULA CORA.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovada preliminară.

Autoritatea contractanta, are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se emit documente cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria raspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. DUAE se va completa, dupa caz, şi de către terţul susţinător şi de subcontractanţi, conf art. 170 alin (3) din Legea 98/2016.

Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE, din 08/04/2019 emisă de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.”

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta, pentru demonstrarea îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte documente-suport actualizate la zi:

a) certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării, şi o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare/punctele de lucru declarate în cadrul ONRC-ului;

b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil la momentul prezentării;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la momentul prezentării;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedeasca o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, astfel încât să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

În situaţia participării la procedură cu ofertă comună cerinţa este îndeplinită daca asociaţii au ca domenii de activitate cele cu codul corespunzator pentru partea din contract pe care o realizează. Tertul nu poate susţine un operator economic ofertant cu codul său CAEN, din considerentul că un cod CAEN ii aparţine în nume propriu.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. Operatorii economici au obligaţia de a completa DUAE în sistem, până la data limită de depunere a ofertelor.

Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE din 08/04/2019 emis de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.”

Dacă ofertantul clasat pe primul loc este ofertant din străinătate şi în cazul în care ofertantul străin nu poate să depuna ONRC-ul, cerinţa poate fi îndeplinită şi prin depunerea unor documente echivalente emise în ţara în care ofertantul este rezident. Documentele mai sus menţionate vor fi însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997.

Înainte de atribuirea contractului, pentru ofertanţii români documentele justificative care urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt certificatele constatatoare emise de ONRC, iar în cazul ofertanţilor străini se vor solicita documente echivalente emise în ţara de rezidentă.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi, și datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți, la momentul depunerii ofertei.În cazul în care în cadrul documentaţiei de atribuire se solicită atestate pentru prestarea serviciilor/execuţie lucrări, iar ofertantul nu deţine atestatele solicitate şi intenţionează pe parcursul prestării serviciilor/execuţiei lucrărilor să subcontracteze partea/părţile din contract pentru care se solicită acestea, iar la data limită de depunere a ofertelor subcontractantul este necunoscut, ofertantul în cadrul DUAE-ului la Partea IV Criterii de selectie => C. Capacitatea tehnica si profesionala => Proportia de subcontractare, are obligaţia de a menţiona “DA”.În cazul în care în timpul executării contractului ofertantul doreşte să subcontracteze o parte din contract, acesta este obligat ca la data limită de depunere a ofertelor, în cadrul DUAE-ului la Partea IV Criterii de selectie => C. Capacitatea tehnica si profesionala => Proportia de subcontractare, în mod obligatoriu să menţioneze “DA”. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului cu condiţia ca nominalizarea acestuia să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor din partea ofertantului DUAE completat care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere, asa cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE, din 08/04/2019 emis de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta”.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicita candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta, pentru demonstrarea îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte pentru subcontractantul nominalizat documentele: a) certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării, şi o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare/punctele de lucru declarate în cadrul ONRC-ului; b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil la momentul prezentării; c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la momentul prezentării; d) să dovedeasca o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, astfel încât să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului, ONRC, sau alt tip de documente.e) alte documente edificatoare, după caz.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publică este inițiată sub incidenta prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării nerambursabilă prin programul de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 19 - Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV- 2. Semnarea contractului de achiziție publică fiind posibil doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice si H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea

Contractantă precizează că va încheia contract... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/07/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare, etc

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

NOTA 1: Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul.

NOTA 2: In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc ca urmare a pretului egal ofertat, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SICAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.

NOTA 3: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea Ofertei in SICAP (documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, documentele propunerii tehnice si ale propunerii financiare, cat si pretul ofertei in spatiul din SICAP dedicat), rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SICAP.

NOTA 4: În cazul în care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta pe lânga scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.

Nota 5: Procedura se va desfasura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SICAP, astfel toate solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor solicita in SICAP, raspunsurile se vor transmite tot prin SICAP. Solicitarile de clarificari si raspunsurile in timpul evaluarii ofertelor se vor trimite prin SICAP. Comunicările cu privire la rezultatul procedurii se vor transmite prin SICAP.

NOTA 6: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie mentionate cel putin urmatoarele: ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si individuala pentru indeplinirea contractului; ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor atat pe parcursul derularii procedurii cat si in cazul desemnarii ca si castigator; pe parcursul executiei contractului liderul este responsabil în nume propriu si în numele Asocierii pentru indeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari/servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.

NOTA 7: DUAE- urile se vor completa direct in SICAP de catre ofertant/ ofertantul asociat/ subcontractant/ tertul sustinator, potrivit Notificarii ANAP din 02.07.2019 cu privire la utilizarea DUAE integrat în SICAP: ”DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României)”.

NOTA 8: In cadrul DUAE- ului, ofertantii la criteriile de selecție, vor specifica toate cerintele solicitate prin FDA.

Nota 9: In acordul de subcontractare/acordul de asociere, toate partile vor specifica CUI si ONRC iar în cazul subcontractării în acordul de subcontractare se va preciza şi proporţia de subcontractare sau va... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8, alin.(1), lit.a) din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/11/2021