Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 564391-2021

Submission deadline has been amended by:  613647-2021
05/11/2021    S215

Poland-Brzesko: Surgical gloves

2021/S 215-564391

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Postal address: ul.Kościuszki 68
Town: Brzesko
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 32-800
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Gasińska-Batko
E-mail: przetargi@spzoz-brzesko.pl
Telephone: +14 6621155
Fax: +14 6621155
Internet address(es):
Main address: www.spzoz-brzesko.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.spzoz-brzesko.pl/zamowienia-publiczne/przetargi-2021/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Reference number: DZP-271-18-U/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiot zamowienia został podzielony na zadnia.

1)Zadanie nr 1 Rękawice chirurgiczne

2) Zadanie nr:2 Rękawice diagnostyczne

3) Zadanie nr:3 Rękawice diagnostyczne

2. Szczegółowy, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 niniejszej SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32-800 Brzesko , ul.Kościuszki 68

II.2.4)Description of the procurement:

Określone w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32-800 Brzesko , ul.Kościuszki 68

II.2.4)Description of the procurement:

Określone w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32-800 Brzesko , ul.Kościuszki 68

II.2.4)Description of the procurement:

Określone w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki umowy zostały kreślone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/12/2021
Local time: 10:30
Place:

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z dokumentami,, w terminie do dnia 08.12.2021 r., do godziny 10:00, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:30 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj.08.12.2021.r , w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, 32-800 Brzesko, ul: Kościuszki 68, pok.380.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

czerwiec 2022.r

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż określony w lit. a. Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp. art. 505-590.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/11/2021