Tjenesteydelser - 564401-2019

28/11/2019    S230    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Reparation og vedligeholdelse af tanke

2019/S 230-564401

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Gehring Krogh
E-mail: cgk@biofos.dk
Telefon: +45 32685615

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/117769433.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/117769433.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/117769433.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af tankeftersyn og reservedele

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50514100 Reparation og vedligeholdelse af tanke
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører rammeaftaler på tankeftersyn og tilhørende reservedele.

Delaftale 1 omhandler levering af eftersyn og renovering af skraberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen.

Delaftale 2 og 3 omhandler levering af reservedele, som skal benyttes til renovering af tanke.

Tryk her https://permalink.mercell.com/117769433.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tankeftersyn

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50514100 Reparation og vedligeholdelse af tanke
71550000 Smedearbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omhandler levering af eftersyn og renovering af skaberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 års forlængelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil vælge de 5 ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante tekniske erfaring i forhold til den udbudte aftale ud fra ansøgerens referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Reservedele - Aksler, tandhjul mv.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42141700 Akselkoblinger
42140000 Tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivsystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omhandler aksler, tandhjul mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 års forlængelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil vælge de 5 ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante tekniske erfaring i forhold til den udbudte aftale ud fra ansøgerens referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Reservedele - Skrabere, kæder og tilbehør

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42996300 Skrabere
44542000 Dele til kæder
44541000 Ledkæde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omhandler skabere, kæder og tilbehør.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 års forlængelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil vælge de 5 ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante tekniske erfaring i forhold til den udbudte aftale ud fra ansøgerens referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven:

- Grunde vedr. straffedomme,

- Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

- Grunde vedr. insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Dokumentation for dette skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for ansøgers økonomiske kapacitet skal ansøger angive:

Ansøgers egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Ansøgers egenkapital i seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet skal ansøger angive:

Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år, maksimalt 5 referencer for hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation til. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

(a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson,

(b) Dato for opgavens udførelse,

(c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang,

(d) Henvisning til hvilken/hvilke delaftale(r), referencen er relevant for.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Ansøgers referencer skal omfatte tilsvarende opgaver, som beskrevet i den/de delaftale(r), der ansøges om prækvalifikation til. I forhold til delaftale 1 (Tankeftersyn) skal tilsvarende forstås som eftersyn og/eller renovering af skraberudrustninger. I forhold til delaftale 2 og 3 (Reservedele) skal tilsvarende forstås som lignende reservedele anvendt i spildevandsmiljø.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2019