Lieferungen - 564566-2023

19/09/2023    S180

Polen-Warschau: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2023/S 180-564566

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Nationale Identifikationsnummer: 5252248481
Postanschrift: ul. Jana Kazimierza 62
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-248
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Burza
E-Mail: Eburza@zmw.waw.pl
Telefon: +48 222770349
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zmw.waw.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie i administrowanie mieniem Miasta Sołecznego Warszawy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z dystrybucją do nieruchomości (obiektów) zlokalizowanych w Warszawie, stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawa

Referenznummer der Bekanntmachung: 6/PN/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z dystrybucją do nieruchomości (obiektów) zlokalizowanych w Warszawie, stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawa oraz będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy”.

1. Warszawa (01-211), ul. Kasprzaka 22

2. Warszawa (00-340), Oboźna 1a

3. Warszawa (01-909), ul. Sokratesa 15

4. Warszawa (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 11

5. Warszawa (03-128), ul. Myśliborska 53

6. Warszawa (00-017), Pasaż Stefana Wiecheckiego ”Wiecha” 4 pawilon architektoniczny;

7. Warszawa (00-001), ul. Ogrodowa 28/30

8. Warszawa (00-382), ul. Solec 93

9. Warszawa (03-430), ul. Środkowa 16

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 4 733 875.87 PLN / höchstes Angebot: 4 733 875.87 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z dystrybucją do nieruchomości (obiektów) zlokalizowanych w Warszawie, stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawa oraz będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy”.

1. Warszawa (01-211), ul. Kasprzaka 22

2. Warszawa (00-340), Oboźna 1a

3. Warszawa (01-909), ul. Sokratesa 15

4. Warszawa (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 11

5. Warszawa (03-128), ul. Myśliborska 53

6. Warszawa (00-017), Pasaż Stefana Wiecheckiego ”Wiecha” 4 pawilon architektoniczny;

7. Warszawa (00-001), ul. Ogrodowa 28/30

8. Warszawa (00-382), ul. Solec 93

9. Warszawa (03-430), ul. Środkowa 16

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin płatności dla faktury VAT / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: aspekty społeczne: oddelegowanie osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 117-367122
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6/PN/2023
Bezeichnung des Auftrags:

„Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z dystrybucją do nieruchomości (obiektów) zlokalizowanych w Warszawie, stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Veolia Energia Warszawa S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 5250005656
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 698 404.30 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 733 875.87 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-679
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwołania wskazane są w art. 516 ustawy Pzp.

7. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

3) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4) w przypadkach innych niż określone w pkt 1–3 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-679
Land: Polen
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023