Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 564576-2021

05/11/2021    S215

Nederland-Zwijndrecht: Buitenverlichting

2021/S 215-564576

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwijndrecht
Nationaal identificatienummer: 31678251
Postadres: Raadhuisplein 3
Plaats: ZWIJNDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3331BT
Land: Nederland
Contactpersoon: J Kuling-Bakker
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 787702032
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zwijndrecht.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/df0aadc5d6bf60853235b3d4a6471b44
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/df0aadc5d6bf60853235b3d4a6471b44
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden Zwijndrecht 2022-2032

Referentienummer: 200082GZD-A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31527200 Buitenverlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In de gemeente Zwijndrecht liggen tien gemeentelijke sportparken die voorzien zijn van sportvelden voor onder andere voetbal, honkbal, softbal, hockey, korfbal en tennis. Het beheer en onderhoud van de parken is een taak van de gemeente.

De gemeente Zwijndrecht is voornemens de huidige conventionele sportveldverlichting op acht locaties te vervangen door led verlichting en het onderhoud van de led verlichting voor een periode van tien jaar te laten uitvoeren op alle locaties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50232100 Onderhoud van straatverlichting
45316100 Installeren van buitenverlichting
34991000 Lampen voor buitenverlichting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwijndrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

- vervanging op 8 sportparken

- onderhoud op 10 sportparken

Tot het werk behoren:

- Inventarisatie bestaande situaties (verwijdering masten, armaturen, schakel- en verdeelinrichtingen en kabelnetten).

- Opstellen diverse werkplannen en plannen van aanpak.

- Maken lichttechnische ontwerpberekeningen voor alle locaties voor alle aangegeven locaties (zie bijlage C)

- Maken lichthinderberekeningen voor alle aangegeven locaties (zie Bijlage C).

- Bepalen kwaliteit energiegrondkabels voor hergebruik aan de hand van het uitvoeren van metingen en beproevingen (NEN 3140 inspecties).

- Bepalen kwaliteit bestaande sportveldmasten, welke niet worden vervangen en bepalen of deze geschikt zijn voor led armaturen en bijbehorende accessoires

- Maken kabelberekeningen.

- Maken kastontwerpen (schakel- en verdeelinrichtingen voorzien van een lichtmanagement systeem) per locatie.

- Verwijderen lichtmasten, armaturen, schakel- en verdeelinrichtingen en energiegrondkabels.

- Leveren en aanbrengen lichtmasten, led armaturen en aansluitkasten.

- Aanleggen en/of aanpassen kabelnet (aanpassen bestaand kabelnet en/of nieuw kabelnet).

- Installeren en in bedrijf stellen schakel- en verdeelinrichtingen voorzien van een lichtmanagement systeem op alle locatie.

- Uitvoeren NEN 1010 eerste inspecties op de installaties.

- Opmaken en aanleveren revisie/beheer dossiers (analoog en digitaal) per locatie.

- Onderhouden en inspecteren van de (licht)installaties op alle locaties gedurende een periode van tien jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriteria o.b.v. een methodiek van gunnen op waarde / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2022
Einde: 29/02/2032
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Financieel-economische draagkracht op grond van verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische bekwaamheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/01/2022
Plaatselijke tijd: 08:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/11/2021