Lieferungen - 564630-2023

19/09/2023    S180

Polen-Brzeszcze: Industrielle Maschinen

2023/S 180-564630

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 154-490872)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Komunalna Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kościelna 7
Ort: Brzeszcze
NUTS-Code: PL21A Oświęcimski
Postleitzahl: 32-620
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Fiedor
E-Mail: ak@akbrzeszcze.pl
Telefon: +49 322111247
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.akbrzeszcze.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa i montaż linii technologicznej wraz budową hali sortowni i infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu pn. „Budowa sortowni odpadów komunalnych na terenie na terenie ZGO w Brzeszczach”

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/ZP/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42000000 Industrielle Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż linii technologicznej wraz budową hali sortowni i infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu pn. „Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZGO w Brzeszczach”.

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

a) zaprojektowanie i wykonanie linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z montażem i dostawą technologii, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej jako OPZ),

b) budowę hali z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej i pozwoleniem na budowę.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do zgodnego z wymogami prawa przetwarzania zbieranych odpadów komunalnych poprzez budowę nowej sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w złącznikach nr 12 - 15 do swz.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 154-490872

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

6.A.2.

w zakresie dostaw:

W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali następujące dostawy o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia:

1) co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było przygotowanie projektu technologicznego i wykonanie instalacji do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o przepustowości min. 4 Mg/godz. lub do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości min. 20 Mg/godz.

Przedmiot zamówienia, którego realizacją wykaże się Wykonawca w ramach niniejszego warunku udziału, winien obejmować w szczególności: zaprojektowanie, montaż i rozruch kompletnej instalacji sortowania odpadów komunalnych zakończony odbiorem.

Wymaga się, aby w ramach zamówienia zostały zabudowane co najmniej następujące urządzenia:

a) rozrywarka worków,

b) sito bębnowe o średnicy min. 3 m oraz długości siewnej min. 12 m,

c) komplet przenośników taśmowych, podających oraz przyspieszających do separatorów optycznych,

d) komplet kabin sortowniczych przeznaczonych do doczyszczania wydzielonych automatycznie frakcji surowcowych tworzyw sztucznych, papieru i metali,

e) cztery separatory optyczne przeznaczone do sortowania tworzyw sztucznych i papieru,

f) separator balistyczny,

g) separator metali żelaznych,

h) separator metali nieżelaznych,

i) prasa belująca,

a ponadto, aby w ramach zamówienia został wykonany system sterowania i wizualizacji linią technologiczną sortowania odpadów.

Poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się opracowanie projektu technologicznego oraz skompletowanie, dostawa i montaż wszystkich urządzeń, o których mowa powyżej wraz z wykonaniem systemu sterowania kompletnej instalacji obejmującej wykonanie nowego systemu sterowania dla całej linii technologicznej. Należy przedstawić dowody potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się wykazanie zrealizowanej instalacji do sortowania odpadów zarówno w ramach wykonania nowej linii sortowniczej, jak i w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej instalacji do sortowania odpadów.

Uwagi:

1. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót/dostaw lub równoważnego dokumentu.

2. Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur, protokołów odbioru i innych równoważnych dokumentów.

4. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

muss es heißen:

6.A.2.

w zakresie dostaw:

W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali następujące dostawy o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia:

1) co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było przygotowanie projektu technologicznego i wykonanie instalacji do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o przepustowości min. 4 Mg/godz. lub do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości min. 20 Mg/godz.

Przedmiot zamówienia, którego realizacją wykaże się Wykonawca w ramach niniejszego warunku udziału, winien obejmować w szczególności: zaprojektowanie, montaż i rozruch kompletnej instalacji sortowania odpadów komunalnych zakończony odbiorem.

Wymaga się, aby w ramach zamówienia zostały zabudowane co najmniej następujące urządzenia:

a) rozrywarka worków,

b) sito bębnowe,

c) komplet przenośników taśmowych, podających oraz przyspieszających do separatorów optycznych,

d) komplet kabin sortowniczych przeznaczonych do doczyszczania wydzielonych automatycznie frakcji surowcowych tworzyw sztucznych i papieru,

e) cztery separatory optyczne przeznaczone do sortowania tworzyw sztucznych i papieru,

f) separator balistyczny,

g) separator metali żelaznych,

h) ----(wymóg usunięty - zachowano podpunkt celem zachowania kontynuacji numeracji)-,

i) prasa belująca,

a ponadto, aby w ramach zamówienia został wykonany system sterowania i wizualizacji linią technologiczną sortowania odpadów.

Poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się opracowanie projektu technologicznego oraz skompletowanie, dostawa i montaż wszystkich urządzeń, o których mowa powyżej wraz z wykonaniem systemu sterowania kompletnej instalacji obejmującej wykonanie nowego systemu sterowania dla całej linii technologicznej. Należy przedstawić dowody potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się wykazanie zrealizowanej instalacji do sortowania odpadów zarówno w ramach wykonania nowej linii sortowniczej, jak i w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej instalacji do sortowania odpadów.

Uwagi:

1. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót/dostaw lub równoważnego dokumentu.

2. Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur, protokołów odbioru i innych równoważnych dokumentów.

4. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 05/10/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 12/10/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 05/10/2023
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 12/10/2023
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Z uwagi na pytania zadane do swz, Zamawiający dokonał modyfikacji warunków udziału w postępowaniu.

Pytania do swz wraz z wyjaśnieniami i szczegółowe przyczyny modyfikacji wskazane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania, która nie uległa zmianie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17e6cd6e-0f86-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b