Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 564673-2023

19/09/2023    S180

Polska-Warszawa: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2023/S 180-564673

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Karajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Stróżyk, Edyta Kiałka - Kosowska
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://kowr.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
Adres pocztowy: Ul. Fredry 12
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kowr
Adres profilu nabywcy: https://kowr.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://kowr.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zadania wynikające z polityki państwa w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Numer referencyjny: POZ.WOP.260.40.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków w roku 2024.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Górzno 37, gmina Ostrów Wlkp.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Górzno 37, gmina Ostrów Wlkp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Mościejewo 7, gmina Kwilcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Mościejewo 7, gmina Kwilcz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Międzychód 16, gmina Dolsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Międzychód 16, gmina Dolsk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Gaj Wielki ul. Poznańska 32, gmina Kaźmierz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Gaj Wielki ul. Poznańska 32, gmina Kaźmierz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kromolice 11, gmina Kórnik.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Kromolice 11, gmina Kórnik.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Roztworowo ul. Parkowa 2, gmina Rokietnica.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Roztworowo ul. Parkowa 2, gmina Rokietnica.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Węgierskie 1, Sanniki 2, 3, 4, 8, 10, Drzązgowo 2, Ługowiny 3, gmina Kostrzyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Węgierskie 1, Sanniki 2, 3, 4, 8, 10, Drzązgowo 2, Ługowiny 3, gmina Kostrzyn.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Trzcielin, gmina Dopiewo, Głuszyna Leśna 1 gm. Mosina

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Trzcielin, gmina Dopiewo, Głuszyna Leśna 1 gm. Mosina

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji, została objęta część 8 zamówienia w zakresie m. Głuszyna Leśna 1, jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Bierzglin 27, gmina Września.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Bierzglin 27, gmina Września.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Niwki 7, 10, gmina Chodów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Niwki 7, 10, gmina Chodów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Czerniejewo ul. Gen. Lipskiego 6, gmina Czerniejewo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Czerniejewo ul. Gen. Lipskiego 6, gmina Czerniejewo.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Goranin 1, 3, 10, gmina Czerniejewo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w m. Goranin 1, 3, 10, gmina Czerniejewo.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas zgłoszenia się wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, objęte przedmiotem zamówienia, w sytuacjach awaryjnych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu wymieniony powyżej, Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 7 ust 1. pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu wymieniony powyżej, Zamawiający uzna wykonawców, którzy dysponują co najmniej 1 wozem asenizacyjnym zgodnie z technicznymi oraz sanitarno – porządkowymi wymaganiami spełniającymi warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002, nr 193, poz. 1617 z późn. zm.). W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część winien dysponować taką ilością wozów, która umożliwi należytą realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2023
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wrzesień - październik 2024

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl

3. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosuje się następujące formaty podpisów: XAdES, PAdES, CAdES lub ASIC (zamawiający preferuje stosowanie formatu podpisu PAdES dla plików w formacie .pdf oraz XAdES typ wewnętrzny otaczający dla plików w pozostałych dopuszczalnych formatach). W przypadku korzystania z formatu podpisu XAdES typ zewnętrzny należy pamiętać, żeby plik podpisu przekazać zamawiającemu razem z plikiem podpisywanym.

4. Dokumenty elektroniczne po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego generowane są w formacie .xml lub .pdf i w takich formatach należy przesyłać je do zamawiającego, za wyjątkiem formularza ofertowego i cenowego (jeśli jest wymagany), który/które należy przesłać do Zamawiającego w formacie .pdf

5. . Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

a) być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

c) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

d) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

6. Za datę przekazania na Platformę oferty, oświadczenia, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę. Potwierdzeniem prawidłowo przekazanego (dokumentu elektronicznego) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy w zakładce „Pytania / Informacje”.

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452).

9. RODO zgodnie z Działem w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określającej progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2023