Tjenesteydelser - 564698-2023

19/09/2023    S180

Danmark-Holbæk: Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling

2023/S 180-564698

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Erol Koc
E-mail: eko@fors.dk
Telefon: +45 30786137
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Friis Lundegaard
E-mail: Clal@holb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.holbaek.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligretlig Organ (Fors A/S) samt regional eller lokal myndighed (Holbæk Kommune)
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem for landinspektør- og landmålerydelser til Fors A/S og Holbæk Kommune.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Køb af løbende portefølje af mindre landinspektører opgaver for perioden 01.09.2023 – 30.09.2024 på dynamisk indkøbssystem for indkøb af landinspektør- og landmålerydelser i forbindelse med Fors A/S' og Holbæk Kommunes anlægsprojekter og driftsopgaver.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 207 250.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71355200 Landmåling
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Køb af løbende portefølje af mindre landinspektører opgaver for perioden 01.09.2023 – 30.09.2024 på dynamisk indkøbssystem for indkøb af landinspektør- og landmålerydelser i forbindelse med Fors A/S' og Holbæk Kommunes anlægsprojekter og driftsopgaver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kommunikationslinje / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 107-299651
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

PK 2023-24

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/09/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Geopartner Landinspektører A/S
CVR-nummer: 20014784
Postadresse: Rugårdsvej 55A
By: Odense C
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: lbp@geopartner.dk
Telefon: +45 87224266
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 250 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 207 250.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgere skal som en del af prækvalifikationsansøgningen til Det Dynamiske Indkøbssystem udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD").

ESPD'et håndteres således som en del af den samlede besvarelse på udbudsportalen.

Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder.

Afgives ansøgningen af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende) skal hver konsortiedeltager vedlægge et særskilt ESPD.

ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at ansøger opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle information om ESPD. Aktører henvises i øvrigt til at søge vejledning på udbudsportalen, som indeholder ESPD-formularen, som skal anvendes.

Ansøger skal være oprettet som bruger hos EU-Supply for at kunne deltage i det Dynamiske Indkøbssystem, hvilket kan ske uden omkostninger, hvorefter den ansøger vil modtage login oplysninger og have gratis adgang til Det Dynamiske Indkøbssystem.

Det dynamiske indkøbssystem har ikke nogen begrænsning på antallet af ansøgere, der kan optages på systemet.

Alle ansøgere, som kan dokumentere, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene, optages i det dynamiske indkøbssystem.

Det Dynamiske indkøbssystem vil efter udløbet af ansøgningsfristen fortsætte med at være åbent for tilgang af nye ansøgere, hvis disse lever op til minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde.

Såfremt Ordregiver modtager en ansøgning efter ansøgningsfristen, vil Ordregiver behandle ansøgningen og fremsende en underretning om optagelse indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen.

Al kommunikation mellem Ordregiver og ansøger foregår igennem kommunikationsmodulet i EU-Supply.

Ved behov levering af landinspektør- og landmålerydelser i det Dynamiske Indkøbssystem udsendes en opgavespecifik udbudsmateriale ud som et miniudbud, hvormed optagne leverandører på det Dynamiske Indkøbssystem opfordres til at afgive tilbud på den konkrete opgave.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2023