Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 564712-2022

14/10/2022    S199

Polonia-Siedlce: Servizi di trasporto di rifiuti

2022/S 199-564712

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Numero di identificazione nazionale: PL
Indirizzo postale: ul. Kazimierzowska 29
Città: Siedlce
Codice NUTS: PL925 Siedlecki
Codice postale: 08-110
Paese: Polonia
Persona di contatto: Piotr Pośrednik
E-mail: zamowienia@wiw.mazowsze.pl
Tel.: +48 256326459-32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.wiw.mazowsze.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych i chemicznych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce.

Numero di riferimento: WIW-AD.272.44.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych i chemicznych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce:

a) Pakiet nr 1: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych;

b) Pakiet nr 2: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów chemicznych.

- zgodnie z zapisami Rozdziału III – SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 800 368.03 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Codice NUTS: PL924 Ostrołęcki
Codice NUTS: PL925 Siedlecki
Luogo principale di esecuzione:

ZHW w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa,

ZHW w Warszawie - OT w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce,

ZHWj w Warszawie - OT w Ostrołęce ul. Składowa 8a, 07-410 Ostrołęka,

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych - zgodnie z zapisami Rozdziału III – SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 780 367.50 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji.

Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia (kierowane minimum 14 dni przed terminem realizacji usługi) przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość, termin, adres dostarczenia oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

Usługa objęta prawem opcji wykonywana będzie na zasadach i warunkach takich samych jak usługa wykonywana w zakresie podstawowym.

Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Ceny jednostkowe w ramach prawa opcji nie mogą być inne od cen jednostkowych określonych w umowie.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów chemicznych

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Codice NUTS: PL924 Ostrołęcki
Codice NUTS: PL925 Siedlecki
Luogo principale di esecuzione:

ZHW w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa,

ZHW w Warszawie - OT w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce,

ZHWj w Warszawie - OT w Ostrołęce ul. Składowa 8a, 07-410 Ostrołęka,

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów chemicznych - zgodnie z zapisami Rozdziału III – SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 000.53 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji.

Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia (kierowane minimum 14 dni przed terminem realizacji usługi) przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość, termin, adres dostarczenia oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

Usługa objęta prawem opcji wykonywana będzie na zasadach i warunkach takich samych jak usługa wykonywana w zakresie podstawowym.

Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Ceny jednostkowe w ramach prawa opcji nie mogą być inne od cen jednostkowych określonych w umowie.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej (kod odpadów: 18 02 02* i 18 02 03) wydane przez właściwy organ.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych z grupy 18 o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał minimum jeden środek transportu do przewożenia przedmiotowych odpadów, spełniający wymagania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021r. poz. 756, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, z późn. zm.).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:

1) w terminie:10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11/10/2022