Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 564712-2023

19/09/2023    S180

Spanje-Madrid: Verzekeringsmakelaarsdiensten

2023/S 180-564712

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.E Correos y Telégrafos, S.A.
Postadres: C/ Conde Peñalver, 19 bis
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES España
Postcode: 28006
Land: Spanje
Contactpersoon: UNIDAD DE CONTRATACIÓN
E-mail: contratacion.correos@correos.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_GB
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.E Correos y Telégrafos, S.A.
Postadres: C/ Conde Peñalver, 19 bis
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES España
Postcode: 28006
Land: Spanje
Contactpersoon: UNIDAD DE CONTRATACIÓN
E-mail: contratacion.correos@correos.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_GB
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SV230008

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66518100 Verzekeringsmakelaarsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación del servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguros de Transporte formato Postal/Paquetería y Póliza de Seguro de Transporte Especial, de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

• Lote 1: Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguro de Transporte Formato Postal/Paquetería de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

• Lote 2: Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguros de Transporte Formato Especial de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 771 960.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguro de Transporte Formato Postal/Paquetería de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES España
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación del servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguros de Transporte formato Postal/Paquetería y Póliza de Seguro de Transporte Especial, de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

• Lote 1: Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguro de Transporte Formato Postal/Paquetería de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

• Lote 2: Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguros de Transporte Formato Especial de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguros de Transporte Formato Especial de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES España
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación del servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguros de Transporte formato Postal/Paquetería y Póliza de Seguro de Transporte Especial, de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

• Lote 1: Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguro de Transporte Formato Postal/Paquetería de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

• Lote 2: Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguros de Transporte Formato Especial de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 142-454130
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguro de Transporte Formato Postal/Paquetería de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES España
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 212 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 621 960.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguros de Transporte Formato Especial de la S.E., Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES España
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 212 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL COMITÉ DE INVERSIONES DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E., POR LA QUE SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE REFERENCIA

Referencia del expediente

Expediente nº: SV230008

Objeto contrato: Contratación del servicio de correduría de seguros para la póliza de seguro de transporte formato postal/paquetería, y póliza de seguro de transporte formato especial, de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. La actuación objeto de contrato está dividida en los siguientes lotes:

Lote 1 – Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguro de Transporte Formato Postal/Paquetería de la S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.

Lote 2 – Servicio de Correduría de Seguros para la Póliza de Seguro de Transporte Formato Especial de la S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.

Vistos los informes técnico y económico emitidos por las unidades competentes, en virtud de los cuales se propone la adjudicación, según detalle:

LOTES

EMPRESAS

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN

LOTE 1

WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

621.960,00€

LOTE 2

AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.

150.000,00€

En aplicación de los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares por los que se rige la contratación, Se acuerda:

Primero: Adjudicar el contrato de referencia a:

LOTE 1: WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., NIF A28961639, por un importe de 621.960,00€ que más el 8,15% de Impuestos y recargos (50.689,74€), supone un total de 672.649,74 €.

LOTE 2: AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., NIF A28109247, por un importe de 150.000,00 que mas el 8,15% de Impuestos y recargos (12.225,00€), supone un total de 162.225,00€

Plazo de ejecución: 12 meses

Segundo: Proceder a la notificación de la presente resolución al adjudicatario y al resto de los licitadores.

En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al que se notifique la presente resolución, el adjudicatario deberá aportar resguardo acreditativo de haber constituido, en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Generales que ha regido para esta contratación, una garantía definitiva por importe de LOTE 1: 31.098,00€; LOTE 2: 7.500,00€.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plaats: Madrid
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plaats: Madrid
Land: Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De conformidad con lo previsto en los artículos 119 y siguientes del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (“RDLCSE”)., contra la presente resolución de adjudicación podrá interponerse reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de su recepción, en los términos previstos en el artículo 121 del RDLCSE.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2023