Varer - 564735-2023

19/09/2023    S180

Danmark-Aalborg: Industrimaskiner

2023/S 180-564735

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordværk I/S
CVR-nummer: 46076753
Postadresse: Troensevej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Pedersen
E-mail: jupd@cowi.com
Telefon: +45 41762128
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nordvaerk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0776565f-098b-491e-9d09-40a7f7f71ba2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0776565f-098b-491e-9d09-40a7f7f71ba2/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0776565f-098b-491e-9d09-40a7f7f71ba2/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Bortskaffelse af affald med energiproduktion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ombygning af askesystem for L2 og L3

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nordværk I/S ejer, driver og producerer varme fra to affaldsforbrændingsanlæg (L2 og L3) på energianlægget i Hjørring beliggende på Mandøvej 4, 9800 Hjørring.

Nordværk I/S forventes at få revideret miljøgodkendelse gældende fra 3. december 2023. I den reviderede miljøgodkendelse vil der blive stillet krav om, at flyveaske og slagge separeres. Det eksisterende askesystem samler flyveaske fra flere træk og ECO for ovnlinjerne 2 og 3 med bundasken. Nordværk I/S ønsker at separere flyveasken fra ovnlinje 2 (træk 2, 3, 4 og 5, samt ECO) og ovnlinje 3 (træk 2, 3, overheder og ECO) og samle det med anlæggets øvrige flyveaske.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42320000 Affaldsforbrændingsovne
42330000 Reduktionsovne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Hjørring

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter projektering, levering, montering og idriftsættelse af et askesepareringssystem for L2 og L3 samt alle øvrige leverancer og arbejdsydelser, som måtte være nødvendig for leverancens rette færdiggørelse.

Asken opsamles fra det eksisterende system og transporteres selvstændigt til den eksisterende askesilo. De i udbudsmaterialet angivne principskitser viser én mulig løsning på opgaven, men det er tilbudsgivers frihed at variere helt eller delvist fra den foreslåede løsning..

Askesystemet skal være et lukket system, og askeudbredelse udenfor systemet må ikke finde sted.

Arbejdet forventes blandt andet at indeholde følgende:

- Ombygning af eksisterende askeudtrækssystem

- Etablering at nyt transportsystem med neddeler i kælderen

- Neddelings anordning evt. med sigte (Neddeling < 5 mm)

- Opsamlings/sendebeholder

- Aske sendesystem til eksisterende silo

- Forsyningstavle for L2, L3 og fælles anlæg

- Styringsbeskrivelse og programmeringsgrundlag til SRO

- Projektering, instrumentering og udførelse af komplette el-installationer

- Nødvendige platforme og trapper

- Installation, idriftsættelse og test

- Dokumentation, uddannelse og CE-Mærkning

- Isolering af eksisterende silo

- Specialværktøj og sliddele til to års drift

Udbuddet indeholder desuden en option på pris og specifikation på levering af strategiske reservedele i 2 år efter overtagelse. Strategiske reservedele skal anses som værende dele med en forventet levetid på mere end to år, men som tilbudsgiveren anbefaler indkøbt for at opretholde høj tilgængelighed.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift, vedligehold og energiforbrug / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/11/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen bliver der lagt vægt på, at:

- Ansøger kan påvise erfaring med projektering, levering, montering og idriftsættelse af askesepareringssystemer sammenlignelige med nærværende udbud.

Udvælgelsen sker alene på baggrund af ansøgers beskrivelse i referencerne. Det er således de samme referencer, som indgår i vurderingen af ansøgers egnethed og i udvælgelsen. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt, og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med kontrakten.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder desuden en option på pris og specifikation på levering af strategiske reservedele i 2 år efter overtagelse. Strategiske reservedele skal anses som værende dele med en forventet levetid på mere end to år, men som tilbudsgiveren anbefaler indkøbt for at opretholde høj tilgængelighed.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indle-dende tilbud, og således ikke gennemføre forhandling med tilbudsgiverne. Til-deling forudsætter til enhver tid konditionsmæssighed hos den vindende tilbudsgiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger i de 3 seneste regnskabsår har haft en soliditetsgrad på mindst 10 %

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

- Ansøger skal aflevere 1 reference for den mest betydelige og sammenlignelige leverance, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste 5 år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Nordværk I/S har vurderet, at det for at sikre tilstrækkelig konkurrence, er nødvendigt at tage hensyn til dokumentation for relevante leveringer af varer, der er leveret mere end 3 år tidligere. Nordværk I/S vil derfor tage dokumentation for relevante leveringer af varer inden for de seneste 5 år i betragtning.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder:

- Hvilke for nærværende udbud relevante ydelser leverancen vedrørte

- Omfanget af ydelserne

- Ansøgers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1 reference inden for de seneste 5 år.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Forudbetalingsgaranti

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Grundet at projektet forudsætter revideret miljøgodkendelse er det en forudsætning for endelig tildeling af kontrakt at kontrakten godkendes af Nordværk I/S bestyrelse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/10/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal som en del af dennes ansøgning, udfylde og indgive et fælleseuropæisk udbudsdokument (ESPD), der tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, navnlig:

- At ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137

- At ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er fastsat i henhold til udbudslovens § 140

- Hvordan ansøger opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelsen, jf. udbudslovens § 145, stk. 2.

Nordværk I/S skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af ovennævnte udelukkelsesgrunde.

Såfremt ansøger vurderes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har ansøger mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudslo-ven § 138. Hvis proceduren om "self-cleaning" iværksættes gør Nordværk I/S op-mærksom på, at Nordværk I/S fra den 1. januar 2023 er forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse om pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

ESPD'et rekvireres, udfyldes og indgives via udbudsportalen. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD'et. For en general vejledning til, hvordan det elektroniske ESPD-dokument udfyldes, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

I det nedenstående angives det, hvilke dele af ESPD'et, som ansøger skal udfylde under nærværende udbud.

- Oplysninger om den økonomiske aktør:

Del II A-D, oplysninger om den økonomiske aktør, oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter, oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet samt oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på.

- Oplysninger om obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 135-137:

Del III A-C: Deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, børnearbejde og menneskehandel, ubetalt forfalden gæld til det offentlige på kr. 100.000 eller derover, interessekonflikt eller konkurrencefordrejning, der ikke kan afhjælpes, groft urigtige oplysninger i tilbudsgiverens dokumentation og alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens integritet.

- Oplysninger om frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137

Del III C: Overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler, erklæret konkurs eller under insolvens- eller likvidationsbehandling, konkurrenceforvridende aftaler eller væsentlig misligholdelse af en anden kontrakt.

- Oplysninger om egnethedskriterier

Del IV B, Økonomisk og finansiel formåen (se udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2).

Del IV C, Teknisk og faglig formåen (se udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3).

Hvis ansøgningen indsendes af en sammenslutning af enheder (eksempelvis et konsortium), skal de i sammenslutningen deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og derudover skal der angives en fælles befuldmægtiget, som med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler. Der skal udfyldes særskilt ESPD for hver juridisk person.

Såfremt ansøger ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilt ESPD for den eller de juridiske person(er), der støttes ret på. Støttevirksomheder bedes underskrive det særskilte elektroniske ESPD.

Efter prækvalifikation, og senest ved afgivelse af indledende tilbud, anmodes de prækvalificerede tilbudsgivere om at fremsende en serviceattest eller tilsvarende som dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse. Herudover skal tilbudsgiver samtidig fremlægge dokumentation for, at minmumskravene til egnethed er opfyldt. Dokumentation for egnethed kan eksempelvis udgøre årsregnskaber.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 eller udbudslovens §171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2023