Leveringen - 564884-2023

19/09/2023    S180

Polen-Cisek: Elektriciteit

2023/S 180-564884

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Cisek
Nationaal identificatienummer: REGON 531412958
Postadres: Planetorza 52
Plaats: Cisek
NUTS-code: PL524 Opolski
Postcode: 47-253
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Szweda
E-mail: m.szweda@cisek.pl
Telefoon: +48 774871172
Fax: +48 774871140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cisek.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzedaż energii elektrycznej w 2024 roku odbiorcom końcowym XII Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego

Referentienummer: ZP.271.1.1.2023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2024 roku, odbiorcom końcowym XII Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 55 619 613.95 PLN / Hoogste offerte: 55 619 613.95 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52 Opolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo opolskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 309 odbiorcom końcowym w okresie nie dłuższym niż od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 4 946, natomiast łączne prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 52 GWh, przy sumarycznej mocy umownej wynoszącej ok. 53 MW.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 110-341286
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/08/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ONE S.A.
Nationaal identificatienummer: 5262725362
Postadres: Adama Naruszewicza 27 lok. 2
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-627
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 538 183.46 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2023