Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 564890-2023

Kompaktansicht anzeigen

België - Computeruitrusting en -benodigdheden - Vernieuwing WIFI bij de Christelijke Mutualiteit

180/2023

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Aankoopcentrale Groep CM-MC vzw
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Vernieuwing WIFI bij de Christelijke Mutualiteit
Beschrijving: Het voorwerp van de opdracht is de vernieuwing, implementatie en migration van een WIFI-infrastructuur + WLAN-accessoires ter vervanging van het huidige WIFI-netwerk.
Identificatiecode van de procedure: 0744f590-41e7-4048-bd0f-ccfe4c15d695
Interne identificatiecode: CM-MC_2023_037
Type procedure: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 30200000Computeruitrusting en -benodigdheden
Aanvullende classificatie(cpv): 30237300Computerbenodigdheden
Aanvullende classificatie(cpv): 32420000Netwerkuitrusting
Aanvullende classificatie(cpv): 32400000Netwerken
2.1.3 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 967,500EUR
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Louter nationale uitsluitingsgronden: zie Bestek
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: CM-MC_2023_037 - 1
Beschrijving: de vernieuwing, implementatie en migration van een WIFI-infrastructuur + WLAN-accessoires ter vervanging van het huidige WIFI-netwerk.
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 30000000Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: 
5.1.3 Geraamde duur
Andere looptijd: Onbekend
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: zie Bestek
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: zie Bestek
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands, Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken tot deelname: 2023-10-20+02:0010:00:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Aankoopcentrale Groep CM-MC vzw
Registratienummer: 0778280884_5563
Postadres: Haachtsesteenweg 579
Stad: Schaarbeek
Postcode: 1030
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
E-mail: aankoop@cm.be
Telefoon: +32 22464111
Rollen van deze organisatie:
Koper
8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: 0671516647_0
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Internetadres: https://bosa.belgium.be
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Officiële naam: rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel
Registratienummer: 0308.357.753
Stad: Place Poelaert 1
Land: België
Telefoon: 025086331
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 68e76425-58dd-4787-b88c-07926d6941d5- 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-15+02:0000:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: NederlandsFrans
11.2 Informatie over de bekendmaking
Publicatienummer aankondiging: 00564890-2023
Nummer uitgave PB S: 180/2023
Datum van bekendmaking: 2023-09-19Z