Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 564922-2023

Kompaktansicht anzeigen

België - Diensten voor afvalrecycling - Openbare procedure voor de inzameling en verwerking van gebruikt textiel van de recyclageparken, van de kringloopwinkels en van de straatcontainers voor rekening van Verko.

180/2023

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Verenigde Kompostbedrijven
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Openbare procedure voor de inzameling en verwerking van gebruikt textiel van de recyclageparken, van de kringloopwinkels en van de straatcontainers voor rekening van Verko.
Beschrijving: De opdracht betreft de inzameling en verwerking van gebruikt textiel van de recyclageparken, van de kringloopwinkels en van de straatcontainers in verschillende gemeenten van het werkingsgebied van Verko. Aanvullend zal de dienstverlener ook instaan voor de opvolging van illegale textielophaling.
Identificatiecode van de procedure: 81cad339-c1c0-4a2c-8dd5-ce7852bfe126
Interne identificatiecode: AI Inzameling en verwerking van gebruikt textiel 2023
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: No
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv): 90514000Diensten voor afvalrecycling
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie bestek.
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: AI Inzameling en verwerking van gebruikt textiel 2023 - 1
Beschrijving: Inzameling en verwerking van gebruikt textiel via containers op de recyclageparken en via straatcontainers in de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren, Wichelen en van de kringloopwinkels in Dendermonde en Wetteren van Verko door een reguliere inzamelaar en verwerker.
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv): 90514000Diensten voor afvalrecycling
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Dendermonde(BE232)
Land: België
Aanvullende informatie: 
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-01-01+01:00
Looptijd: 5YEAR
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Zie betek
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Zie bestek
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Prijs van de dienstverlening
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Kwaliteit van de dienstverlening
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Toegang tot bepaalde aanbestedingsstukken is beperkt
Informatie over beperkt toegankelijke documenten is beschikbaar op: http://www.dds-verko.be/verko/contact,
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-26+02:0010:00:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
5.1 Perceel: LOT-0002
Titel: AI Inzameling en verwerking van gebruikt textiel 2023 - 2
Beschrijving: Inzameling en verwerking van gebruikt textiel via 5 straatcontainers op 5 locaties in de gemeente Wichelen en via 5 straatcontainers op 5 locaties in de gemeente Lebbeke door een voorbehouden inzamelaar en verwerker
Interne identificatiecode: 2
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv): 90514000Diensten voor afvalrecycling
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Dendermonde(BE232)
Land: België
Aanvullende informatie: 
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-01-01+01:00
Looptijd: 5YEAR
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is voorbehouden aan beschutte werkplaatsen en ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Zie bestek
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Zie bestek
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Prijs van de dienstverlening
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Kwaliteit van de dienstverlening
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Toegang tot bepaalde aanbestedingsstukken is beperkt
Informatie over beperkt toegankelijke documenten is beschikbaar op: http://www.dds-verko.be/verko/contact,
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-26+02:0010:00:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Ja
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Verenigde Kompostbedrijven
Registratienummer: 0218426974_1131
Postadres: Bevrijdingslaan 201
Stad: Dendermonde
Postcode: 9200
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Dendermonde(BE232)
Land: België
Telefoon: +32 52213991
Fax: +32 52200142
Internetadres: http://www.dds-verko.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: 0671516647_0
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Internetadres: https://bosa.belgium.be
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931814266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: 022349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 33aa0078-eae4-4424-be3b-45a027a5524e- 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-15+02:0000:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking
Publicatienummer aankondiging: 00564922-2023
Nummer uitgave PB S: 180/2023
Datum van bekendmaking: 2023-09-19Z