Bauleistung - 564995-2023

Kompaktansicht anzeigen

Belgien - Wasserbauarbeiten - Bouw van een kaaimuur aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven in Zeebrugge (400 m)

180/2023 - 00564995-2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: [Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht] ---
Tätigkeit des Auftraggebers: Hafeneinrichtungen
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Bouw van een kaaimuur aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven in Zeebrugge (400 m)
Beschreibung: De Haven van Antwerpen Brugge wenst een nieuwe kaaimuur met verankerde voorwand te bouwen aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven vanZeebrugge. De kaaimuur wordt voorzien voor een bodempeil op -15,00 m TAW. De totalelengte van de nieuwe kaaimuur bedraagt ca. 400 m. Het weg te baggeren volume bedraagt ca. 250.000 m³. Naast de bouw van de nieuwe kaaimuur wenst de Haven van Antwerpen Brugge twee remmingswerken, één ten noorden en één zuiden van het Verbindingsdok, te bouwen als beschermingsconstructie voor de Verbindingsbrug. Deze opdracht is opgedeeld in vaste en voorwaardelijke delen: - Vaste delen: • Deelopdracht 1: Bouw kaaimuur • Deelopdracht 2: Bouw noordelijke remmingswerk (t.h.v. noordelijke steiger Verbindingsdok) - Voorwaardelijke delen: • Deelopdracht 3: Vrijbaggeren kaaimuur • Deelopdracht 4: Bouw zuidelijke remmingswerk. Opgelet; dit kan pas uitgevoerd worden na de baggerwerken.
Kennung des Verfahrens: 6b15082c-cb0a-4a4d-bbda-08f4d1b2d5fd
Interne Kennung: 9/15/2023 8:46 AM 3PID14797 B11122
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung (cpv): 45240000 Wasserbauarbeiten
2.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Zaha Hadidplein 1 
Stadt: Antwerpen
Postleitzahl: 2030
Untereinheit des Landes: Arr. Antwerpen (BE211)
Land: Belgien
Zusätzliche Informationen: Zeebrugge
2.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Zaha Hadidplein 1 
Stadt: Antwerpen
Postleitzahl: 2030
Untereinheit des Landes: Arr. Antwerpen (BE211)
Land: Belgien
Zusätzliche Informationen: Zeebrugge
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: * In aanvulling van 5.1.9. Technische en beroepsbekwaamheid - Vereiste erkenning: TER INFO MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT: De werken die door hun aard de erkenning A (Baggerwerken) of erkenning B (Waterbouwkundige werken) vereisen, dienen verplicht uitgevoerd te worden door een aannemer – desgevallend onderaannemer – die daarbij moet beschikken over deze erkenning dan wel voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden. In toepassing van artikel 5, §6 van het Koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, brengt de erkenning die als selectiecriterium wordt vereist, niet de toelating mede tot het uitvoeren van de werken die tot een andere erkenningscategorie behoren. * De genoteerde voorziene aanvangsdatum betreft louter een inschatting. * Wijze van indienen – BOSA platform Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze. Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de kluis van het BOSA platform en niet per e-mail! Het BOSA platform waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de wet van 17 juni 2016. De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via het BOSA platform: https://www.publicprocurement.be/ Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be. Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen. Het betreft in deze fase enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede fase van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. Momenteel is er nog geen bestek voorhanden. U dient BIJLAGE A: FORMULIER VOOR AANVRAAG TOT DEELNEMING in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Beschreibung: [ Vervalsing van de mededinging. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Faillissement. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Corruptie. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Regeling met schuldeisers. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Deelneming aan een criminele organisatie. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Fraude. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Insolventie. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Activa beheerd door vereffenaar. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Ernstige beroepsfouten. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Betaling van sociale premies. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Betaling van belastingen. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie UEA) ] ---
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Bouw van een kaaimuur aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven in Zeebrugge (400 m)
Beschreibung: Bouw van een kaaimuur aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven in Zeebrugge (400 m)
Interne Kennung: B11122
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung (cpv): 45240000 Wasserbauarbeiten
Optionen:
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Vereiste opties (Eventuele vereiste opties zullen desgevallend in het bestek opgenomen worden)
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Zaha Hadidplein 1 
Stadt: Antwerpen
Postleitzahl: 2030
Untereinheit des Landes: Arr. Antwerpen (BE211)
Land: Belgien
Zusätzliche Informationen: Zeebrugge
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-04-01+02:00
Dauer: 21 MONTH
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6 Allgemeine Informationen
Reservierte Teilnahme: Entfällt
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Nicht mit EU-Mitteln finanziertes Beschaffungsprojekt
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: De kandidaat moet beschikken over een geldig NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitssysteem, afgegeven door een certificerende instelling erkend door een nationale accreditatieinstelling, en levert hiervan het bewijs. Het gecertificeerde kwaliteitssysteem dient van toepassing te zijn op de genoemde werkzaamheden.Minimumeisen: De kandidaat voegt het bewijs toe dat hij over een geldig NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitssysteem beschikt met betrekking tot bovengenoemde werkzaamheden.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: De kandidaat levert een lijst van soortgelijke werken (inclusief omvang van de werken) af die de afgelopen 5 jaar werden verricht. Onder soortgelijke werken wordt verstaan: Het bouwen ven een kaaimuur en het uitvoeren van baggerwerken van een soortgelijke omvang en doorlooptijd. Minimumeisen: De kandidaat levert minimaal 2 referenties vergezeld van de gevraagde informatie: een beschrijving van de uitgevoerde werken met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer. De kandidaat legt per referentie een attest van goede uitvoering voor. Indien een project in consortium was uitgevoerd: - dient het eigen aandeel gegeven te worden - dient opgegeven te worden met welk consortium en/of met welke onderaannemers dit uitgevoerd werd
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: De kandidaat voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een gelijkwaardig persoon dat aan onderstaande minimumeis wordt voldaan. Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte diensten. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 45.000.000€. In het geval de kandidaat indient middels een consortium dient minimaal één lid van het consortium minimaal deze omzet te kunnen voorleggen, hetzij aangetoond te worden dat de gevraagde minimale omzet gepoold wordt door twee ondernemingen die of lid zijn van het consortium of een derde entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: De kandidaat voegt voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 67 juncto artikel 151 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 67 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 (veroordelingen/respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen) «b»een uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst«-b» bij zijn aanvraag tot deelneming (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3 maanden oud t.o.v. de limietdatum voor indiening van de aanvraag tot deelneming). Veroordelingen respectievelijk inbreuken ouder dan 5 jaar worden niet in overweging genomen voor uitsluiting. De kandidaat van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn aanvraag tot deelneming als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Beschreibung: Erkenning en registratie van aannemers: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 8 Minimumeis: De kandidaat voegt het bewijs van erkenning of de (gelijkwaardig(e)) bewijsstuk(ken) van de vereiste erkenning in klasse 8 van één van de voorgeschreven categorieën of ondercategorieën toe aan de aanvraag tot deelneming.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 0
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: NLD
Internetadresse der Auftragsunterlagen: [ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/14797/B3/2023 ] ---
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.publicprocurement.be
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Niederländisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-10-16+02:00 14:00:00+02:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 180 DAY
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: -
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: -
Finanzielle Vereinbarung: -
Finanzielle Vereinbarung: -
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Entfällt
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Entfällt
5.1.16 Weitere Informationen, Mediation und Überprüfung
Überprüfungsstelle: [ Raad Van State ] ---
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: [ Procurement ] ---
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: [ Raad Van State ] ---
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: [ Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht ] ---
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht
Registrierungsnummer: BE0248.399.380
Postanschrift: Zaha Hadidplein 1  
Stadt: Antwerpen
Postleitzahl: 2030
Land: Belgien
Telefon: +32 32052011
Profil des Erwerbers: https://www.publicprocurement.be
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Procurement
Registrierungsnummer: BE0248.399.380
Postanschrift: Zaha Hadidplein 1  
Stadt: Antwerpen
Postleitzahl: 2030
Land: Belgien
Kontaktperson: Marijke Tahon
Telefon: +32 32296892
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: 3P
Registrierungsnummer: BE 0475.480.736
Stadt: Antwerpen
Postleitzahl: 2000
Land: Belgien
E-Mail: info@3p.eu
Telefon: +32 3 294 30 51
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Raad Van State
Registrierungsnummer: BE 0931.814.266
Postanschrift: Wetenschapstraat 33  
Stadt: Brussel (Etterbeek)
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 35c9ecd1-d15f-4273-a8b1-5281533ce13e - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-09-15+02:00 00:00:00+02:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Niederländisch 
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00564995-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 180/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-09-19Z