Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 564995-2023

Kompaktansicht anzeigen

Zur Ansicht der aktuellen Fassung dieser Bekanntmachung:  612157-2023
Submission deadline has been amended by:  612157-2023
België - Waterbouwwerkzaamheden - Bouw van een kaaimuur aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven in Zeebrugge (400 m)

180/2023

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht
Activiteit van de aanbestedende instantie: Havenactiviteiten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Bouw van een kaaimuur aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven in Zeebrugge (400 m)
Beschrijving: De Haven van Antwerpen Brugge wenst een nieuwe kaaimuur met verankerde voorwand te bouwen aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven vanZeebrugge. De kaaimuur wordt voorzien voor een bodempeil op -15,00 m TAW. De totalelengte van de nieuwe kaaimuur bedraagt ca. 400 m. Het weg te baggeren volume bedraagt ca. 250.000 m³. Naast de bouw van de nieuwe kaaimuur wenst de Haven van Antwerpen Brugge twee remmingswerken, één ten noorden en één zuiden van het Verbindingsdok, te bouwen als beschermingsconstructie voor de Verbindingsbrug. Deze opdracht is opgedeeld in vaste en voorwaardelijke delen: - Vaste delen: • Deelopdracht 1: Bouw kaaimuur • Deelopdracht 2: Bouw noordelijke remmingswerk (t.h.v. noordelijke steiger Verbindingsdok) - Voorwaardelijke delen: • Deelopdracht 3: Vrijbaggeren kaaimuur • Deelopdracht 4: Bouw zuidelijke remmingswerk. Opgelet; dit kan pas uitgevoerd worden na de baggerwerken.
Identificatiecode van de procedure: 6b15082c-cb0a-4a4d-bbda-08f4d1b2d5fd
Interne identificatiecode: 9/15/2023 8:46 AM 3PID14797 B11122
Type procedure: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie(cpv): 45240000Waterbouwwerkzaamheden
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Zaha Hadidplein 1
Stad: Antwerpen
Postcode: 2030
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen(BE211)
Land: België
Aanvullende informatie: Zeebrugge
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Zaha Hadidplein 1
Stad: Antwerpen
Postcode: 2030
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen(BE211)
Land: België
Aanvullende informatie: Zeebrugge
2.1.4 Algemene informatie
Aanvullende informatie: * In aanvulling van 5.1.9. Technische en beroepsbekwaamheid - Vereiste erkenning: TER INFO MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT: De werken die door hun aard de erkenning A (Baggerwerken) of erkenning B (Waterbouwkundige werken) vereisen, dienen verplicht uitgevoerd te worden door een aannemer – desgevallend onderaannemer – die daarbij moet beschikken over deze erkenning dan wel voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden. In toepassing van artikel 5, §6 van het Koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, brengt de erkenning die als selectiecriterium wordt vereist, niet de toelating mede tot het uitvoeren van de werken die tot een andere erkenningscategorie behoren. * De genoteerde voorziene aanvangsdatum betreft louter een inschatting. * Wijze van indienen – BOSA platform Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze. Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de kluis van het BOSA platform en niet per e-mail! Het BOSA platform waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de wet van 17 juni 2016. De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via het BOSA platform: https://www.publicprocurement.be/ Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be. Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen. Het betreft in deze fase enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede fase van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. Momenteel is er nog geen bestek voorhanden. U dient BIJLAGE A: FORMULIER VOOR AANVRAAG TOT DEELNEMING in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/25/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie UEA)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie UEA)
Faillissement: Faillissement. (zie UEA)
Corruptie: Corruptie. (zie UEA)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie UEA)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie UEA)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie UEA)
Fraude: Fraude. (zie UEA)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie UEA)
Insolventie: Insolventie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie UEA)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie UEA)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie UEA)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie UEA)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie UEA)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie UEA)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie UEA)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie UEA)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie UEA)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie UEA)
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Bouw van een kaaimuur aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven in Zeebrugge (400 m)
Beschrijving: Bouw van een kaaimuur aan de zuidzijde van het Verbindingsdok in de achterhaven in Zeebrugge (400 m)
Interne identificatiecode: B11122
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie(cpv): 45240000Waterbouwwerkzaamheden
Opties:
Beschrijving van de opties: Vereiste opties (Eventuele vereiste opties zullen desgevallend in het bestek opgenomen worden)
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Zaha Hadidplein 1
Stad: Antwerpen
Postcode: 2030
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen(BE211)
Land: België
Aanvullende informatie: Zeebrugge
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-04-01+02:00
Looptijd: 21MONTH
5.1.4 Verlenging
Maximumaantal verlengingen: 0
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De kandidaat moet beschikken over een geldig NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitssysteem, afgegeven door een certificerende instelling erkend door een nationale accreditatieinstelling, en levert hiervan het bewijs. Het gecertificeerde kwaliteitssysteem dient van toepassing te zijn op de genoemde werkzaamheden.Minimumeisen: De kandidaat voegt het bewijs toe dat hij over een geldig NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitssysteem beschikt met betrekking tot bovengenoemde werkzaamheden.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De kandidaat levert een lijst van soortgelijke werken (inclusief omvang van de werken) af die de afgelopen 5 jaar werden verricht. Onder soortgelijke werken wordt verstaan: Het bouwen ven een kaaimuur en het uitvoeren van baggerwerken van een soortgelijke omvang en doorlooptijd. Minimumeisen: De kandidaat levert minimaal 2 referenties vergezeld van de gevraagde informatie: een beschrijving van de uitgevoerde werken met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer. De kandidaat legt per referentie een attest van goede uitvoering voor. Indien een project in consortium was uitgevoerd: - dient het eigen aandeel gegeven te worden - dient opgegeven te worden met welk consortium en/of met welke onderaannemers dit uitgevoerd werd
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: De kandidaat voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een gelijkwaardig persoon dat aan onderstaande minimumeis wordt voldaan. Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte diensten. Minimumeisen: De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 45.000.000€. In het geval de kandidaat indient middels een consortium dient minimaal één lid van het consortium minimaal deze omzet te kunnen voorleggen, hetzij aangetoond te worden dat de gevraagde minimale omzet gepoold wordt door twee ondernemingen die of lid zijn van het consortium of een derde entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: De kandidaat voegt voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 67 juncto artikel 151 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 67 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 (veroordelingen/respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen) «b»een uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst«-b» bij zijn aanvraag tot deelneming (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3 maanden oud t.o.v. de limietdatum voor indiening van de aanvraag tot deelneming). Veroordelingen respectievelijk inbreuken ouder dan 5 jaar worden niet in overweging genomen voor uitsluiting. De kandidaat van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn aanvraag tot deelneming als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij: - niet in staat van faillissement verkeert; - voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen; - en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 8 Minimumeis: De kandidaat voegt het bewijs van erkenning of de (gelijkwaardig(e)) bewijsstuk(ken) van de vereiste erkenning in klasse 8 van één van de voorgeschreven categorieën of ondercategorieën toe aan de aanvraag tot deelneming.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 0
De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/14797/B3/2023,
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-16+02:0014:00:00+02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180DAY
Voorwaarden van het contract:
Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: -
Elektronische facturering: Vereist
Rechtsvorm die moet worden aangenomen door een combinatie van inschrijvers aan wie een opdracht wordt gegund: -
Financiële regeling: -
Financiële regeling: -
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad Van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Procurement
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Raad Van State
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht
Registratienummer: BE0248.399.380
Postadres: Zaha Hadidplein 1
Stad: Antwerpen
Postcode: 2030
Land: België
Telefoon: +32 32052011
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: Procurement
Registratienummer: BE0248.399.380
Postadres: Zaha Hadidplein 1
Stad: Antwerpen
Postcode: 2030
Land: België
Contactpunt: Marijke Tahon
Telefoon: +32 32296892
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
8.1 ORG-0003
Officiële naam: 3P
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Raad Van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapstraat 33
Stad: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 35c9ecd1-d15f-4273-a8b1-5281533ce13e- 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-15+02:0000:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking
Publicatienummer aankondiging: 00564995-2023
Nummer uitgave PB S: 180/2023
Datum van bekendmaking: 2023-09-19Z