Lieferungen - 565027-2023

Kompaktansicht anzeigen

Belgien - Büromaschinen - Printerpark

180/2023 - 00565027-2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: [vzw Jan Yperman Ziekenhuis] ---
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Printerpark
Beschreibung: De VZW Jan Yperman ziekenhuis wil middels deze aanbestedingsprocedure komen tot de keuze van een opdrachtnemer die de VZW Jan Yperman ziekenhuis flexibel invulling geeft aan printer- en MFP- dienstverlening: apparatuur, printqueue, driver, platform en voor de MFP’s Follow-me. Bij de geboden dienstverlening is kwaliteit het belangrijkste uitgangspunt. Met de dienstverlening beoogt VZW Jan Yperman ziekenhuis zoveel mogelijk gebruik te maken van standaarden, zoals deze zich binnen de markt ontwikkelen. VZW Jan Yperman ziekenhuis geeft daarom de voorkeur aan een opdrachtnemer die met zijn standaard dienstverleningspakket invulling geeft aan de eisen in het bestek. Er zijn diverse locaties waar er dienstverlening en levering wordt verwacht voor de VZW Jan Yperman ziekenhuis: 1) Briekestraat 12, B-8900 Ieper (hoofdlocatie) 2) Laure Fredericqlaan 15, B-8600 Diksmuide 3) Briekestraat 10, B-8900 Ieper 4) Klaverstraat 1, B-8900 Ieper 5) Oostlaan 11, B-8978 Poperinge 6) Spoorwegstraat 8, B-7780 Komen 7) Kasteelstraat 7, B-8600 Diksmuide
Kennung des Verfahrens: 96c7b123-6f9d-459a-a00a-7c6f52bb7242
Interne Kennung: 9/15/2023 12:07 PM 3PID145 2023/004
Verfahrensart: Offenes Verfahren
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 30123000 Büromaschinen
2.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Briekestraat 12 
Stadt: Ieper
Postleitzahl: 8900
Untereinheit des Landes: Arr. Ieper (BE253)
Land: Belgien
Zusätzliche Informationen: vzw Jan Yperman Ziekenhuis
2.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Briekestraat 12 
Stadt: Ieper
Postleitzahl: 8900
Untereinheit des Landes: Arr. Ieper (BE253)
Land: Belgien
Zusätzliche Informationen: vzw Jan Yperman Ziekenhuis
2.1.3 Wert
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 516,528.92 EUR
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: De omschreven voorziene aanvangsdatum is een voorlopige datum.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Beschreibung: [ Vervalsing van de mededinging. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Faillissement. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Corruptie. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Regeling met schuldeisers. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Deelneming aan een criminele organisatie. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Fraude. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Insolventie. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Activa beheerd door vereffenaar. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Ernstige beroepsfouten. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Betaling van sociale premies. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Betaling van belastingen. (zie UEA) ] ---
Beschreibung: [ Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie UEA) ] ---
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Printerpark
Beschreibung: Printerpark
Interne Kennung: 2023/004
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 30123000 Büromaschinen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 30232100 Drucker und Plotter
Zusätzliche Einstufung (cpv): 48773000 Softwarepaket mit Druckdienstprogrammen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 50310000 Wartung und Reparatur von Büromaschinen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 30123000 Büromaschinen
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Briekestraat 12 
Stadt: Ieper
Postleitzahl: 8900
Untereinheit des Landes: Arr. Ieper (BE253)
Land: Belgien
Zusätzliche Informationen: vzw Jan Yperman Ziekenhuis
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-04-01+02:00
Dauer: 60 MONTH
5.1.5 Wert
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 516,528.92 EUR
5.1.6 Allgemeine Informationen
Reservierte Teilnahme: Entfällt
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Nicht mit EU-Mitteln finanziertes Beschaffungsprojekt
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen gedurende de laatste drie jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Minimumeisen: Er dienen minimum 3 gelijkaardige referenties te worden voorgelegd qua grootorde.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen. Meer info op https://www.creditsafe.be. Volgende scores zijn mogelijk: Score Omschrijving Score A: Zeer laag risico Score B: Laag risico Score C: Gemiddeld risico Score D: Hoog risico Score E: Geen score Voor elke kandidaat zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient "A, B of C" te zijn
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: Verklaring van de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt over de laatste 3 jaarMinimumeisen: De omzet in de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt dient gemiddeld minimaal 1.250.000 EUR per jaar te zijn.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Kosten
Beschreibung: Prijs
Gewichtung (Punkte, genau): 60
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Kwaliteit
Gewichtung (Punkte, genau): 40
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: NLD
Internetadresse der Auftragsunterlagen: [ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/145/SQ/2023 ] ---
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.publicprocurement.be
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Niederländisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: [ Geen ] ---
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-10-16+02:00 09:30:00+02:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 120 DAY
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-10-16+02:00 09:30:00+02:00
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Informationen über die Überprüfungsfristen: Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper. De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen de kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving. Overeenkomstig artikel 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze kennisgeving, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiële rechter (Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Gent, Afdeling Ieper, zetelend in kort geding). Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten. Overeenkomstig artikel 14,23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Ondernemingsrechtbank van Gent, Afdeling Ieper, mocht u een beroep tot nietigverklaring wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening die gedaan wordt. De aanbestedende overheid verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Begründung der Laufzeit der Rahmenvereinbarung: In het kader van duurzaamheid is het niet aangewezen om de contractduur korter te maken dan de verwachte economische levensduur
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Entfällt
5.1.16 Weitere Informationen, Mediation und Überprüfung
Überprüfungsstelle: [ Ondernemingsrechtbank Gent -afdeling Ieper ] ---
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: [ vzw Jan Yperman Ziekenhuis ] ---
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: [ vzw Jan Yperman Ziekenhuis ] ---
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: vzw Jan Yperman Ziekenhuis
Registrierungsnummer: 0462915078
Postanschrift: Briekestraat 12  
Stadt: Ieper
Postleitzahl: 8900
Land: Belgien
Kontaktperson: Ellen Maes
Telefon: +32 57356540
Internetadresse: http://www.yperman.net/
Profil des Erwerbers: https://www.publicprocurement.be
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: 3P
Registrierungsnummer: BE 0475.480.736
Stadt: Antwerpen
Postleitzahl: 2000
Land: Belgien
E-Mail: info@3p.eu
Telefon: +32 3 294 30 51
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Ondernemingsrechtbank Gent -afdeling Ieper
Registrierungsnummer: BE 0308.357.753
Postanschrift: Grote Markt 10  
Stadt: Ieper
Postleitzahl: 8900
Land: Belgien
Telefon: +32 57450700
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6f39526b-1346-4da7-a858-55c3f75dd2d5 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-09-15+02:00 00:00:00+02:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Niederländisch 
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00565027-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 180/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-09-19Z