Dienstleistungen - 565051-2023

Kompaktansicht anzeigen

Finnland - Fernmeldedienste - Puhepalvelut

180/2023 - 00565051-2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: [Loviisan kaupunki] ---
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Puhepalvelut
Beschreibung: Hankinnan kohteena on Loviisan kaupungin puhepalvelukokonaisuus sisältäen: - Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata - Mobiilivaihde - Näihin liittyviä optioita Kyseisen kokonaisuuden tarkemmat tiedot ja tarjousvaatimukset löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 1, jossa on ilmoitettu tarjottavien palveluiden vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Konsulttina hankinnassa toimii Learnpoint Oy.
Kennung des Verfahrens: f0b85b39-59ac-43bc-9c84-5126e1eccf3f
Verfahrensart: Offenes Verfahren
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64200000 Fernmeldedienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 64212000 Mobiltelefondienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32551100 Telefonanschlüsse
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79510000 Telefonauftragsdienste
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Beschreibung: [ Tarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on rikkonut ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on rikkonut sosiaalilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on rikkonut työlainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajan osallistumisesta hankintamenettelyyn aiheutuu eturistiriitoja. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut ostajalle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajan aikaisempia hankintasopimuksia tai käyttöoikeussopimuksia on irtisanottu ennenaikaisesti tai kyseisen aikaisemman sopimuksen yhteydessä on vaadittu vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia seuraamuksia. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajaa koskee jokin seuraavista tilanteista. a) on syyllistynyt väärän tiedon antamiseen poissulkemis- tai valintaperusteiden osalta, b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja, c) on toimittanut viiveellä tai ei lainkaan ostajan vaatimia tietoja, tai d) on yrittänyt vaikuttaa ostajan päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka on toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus poissulkemista, tarjoajan valintaa tai hankintaa koskeviin päätöksiin. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on konkurssissa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalla on järjestelyjä velkojien kanssa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuen yllämainittuja tilanteita vastaavassa samankaltaisessa menettelyssä. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajan varat ovat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajan liiketoiminta on keskeytetty. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on tehnyt muiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua. ] ---
5. Los
5.1 Los: LOT-0000
Titel: Puhepalvelut
Beschreibung: Hankinnan kohteena on Loviisan kaupungin puhepalvelukokonaisuus sisältäen: - Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata - Mobiilivaihde - Näihin liittyviä optioita Kyseisen kokonaisuuden tarkemmat tiedot ja tarjousvaatimukset löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 1, jossa on ilmoitettu tarjottavien palveluiden vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Konsulttina hankinnassa toimii Learnpoint Oy.
Interne Kennung: 2023-000176-LOT-0001
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64200000 Fernmeldedienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 64212000 Mobiltelefondienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32551100 Telefonanschlüsse
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79510000 Telefonauftragsdienste
Optionen:
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Osa palveluista pyydetään optiona ja hankintayksikkö päättää niiden hankkimisesta erikseen. Optiona pyydetään tarjoamaan: - Asiantuntijatyö - Koneliittymät (M2M, IoT) - eFax - Kulunvalvonta -integraatio
5.1.2 Erfüllungsort
Untereinheit des Landes: Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finnland
5.1.3 Geschätzte Dauer
Dauer: 48 MONTH
5.1.4 Verlängerung
Beschreibung: Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimuksen tulee jatkua toistaiseksi voimassa olevana.
5.1.6 Allgemeine Informationen
Reservierte Teilnahme: Entfällt
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Nicht mit EU-Mitteln finanziertes Beschaffungsprojekt
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Teletoimintarekisteri
Beschreibung: Tarjottavan palvelun lakisääteisistä velvoitteista johtuen tarjoajan tulee olla kirjattuna Viestintäviraston Teletoimintarekisteriin.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Kokemus vastaavista toimituksista
Beschreibung: Tarjoajalla tulee olla kolme (3) yksilöityä referenssiä tarjouspyyntöä vastaavasta toimituksesta. Referenssien tiedot tulee toimittaa osana tarjousta.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Hinta
Beschreibung: Hankintayksikkö valitsee toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi katsomansa ratkaisun tarjotun hinnan ja laatupisteytyksen perusteella, kuten on kuvattu liitteessä 3.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 85
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Laadullisesti arvioitavat ominaisuudet
Beschreibung: Hankintayksikkö valitsee toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi katsomansa ratkaisun tarjotun hinnan ja laatupisteytyksen perusteella, kuten on kuvattu liitteessä 3.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 15
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: FIN
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-10-04+03:00 15:00:00+03:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen: [ https://hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/174/enotice/176 ] ---
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Finnisch
Elektronischer Katalog: Erforderlich
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-10-24+03:00 10:00:00+03:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 4 MONTH
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-10-24+03:00 10:05:00+03:00
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Entfällt
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Entfällt
5.1.16 Weitere Informationen, Mediation und Überprüfung
Überprüfungsstelle: [ Markkinaoikeus ] ---
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: [ Loviisan kaupunki ] ---
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Loviisan kaupunki
Registrierungsnummer: 0203263-9
Postanschrift: Mannerheiminkatu 4  
Stadt: Loviisa
Postleitzahl: 07900
Untereinheit des Landes: Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: +358 195551
Internetadresse: http://www.loviisa.fi
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Hansel Oy
Registrierungsnummer: 0988084-1
Postanschrift: Mannerheiminaukio 1 A  
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00100
Untereinheit des Landes: Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: +358294444200
Internetadresse: https://www.hansel.fi
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Registrierungsnummer: 3006157-6
Postanschrift: Radanrakentajantie 5  
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Untereinheit des Landes: Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: +358 295643300
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9a966930-e9aa-497d-b0fb-d4f44b388d49 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-09-18Z 15:27:56Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Finnisch 
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00565051-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 180/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-09-19Z